Etisk råd

Danske Fysioterapeuters etiske råd har til opgave at rådgive hovedbestyrelsen og bidrage med etiske perspektiver til foreningens politiske arbejde.

Særligt fokus på professionens identitet

I dialog med hovedbestyrelsen udpeger etisk råd et særligt emne for en to års periode, og tilrettelægger arbejdsproces vedrørende det udpegede emne.

Etisk Råd skal i perioden 2021-2023 have særligt fokus på den fysioterapeutiske professionsidentitet og de dilemmaer og udfordringer, der knytter sig hertil.

Om Danske Fysioterapeuters etiske råd

Det etiske råd bliver udpeget af og refererer til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Rådets formand er medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer et hovedbestyrelsemedlem, 4 medlemmer af foreningen samt en en ekstern deltager, der alle er ressourcepersoner indenfor emnet, og som har viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål. Rådet skal i videst mulig omfang repræsentere mangfoldigheden i professionen.

Medlemmerne af rådet udpeges for en to årig periode og kan genudpeges 2 gange.

Etiske retningslinjer

Notat om temadrøftelser

Om Danske Fysioterapeuters etiske råd

Repræsentanter for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse


Brian Errebo-Jensen, formand for Etisk Råd og næstformand i Danske Fysioterapeuter.

Rikke-Kruse-etisk-raad.jpg
Rikke Kruse, medlem af hovedbestyrelsen.

Medlemsrepræsentanter

Pia-Kruse-etisk-raad.jpg
Pia Kruse, fysioterapeut i Palliativt Team på Sygehus Lillebælt.

Nicolas-Kjerulf-etisk-raad.jpg
Nicolas Kjerulf, underviser ved Københavns Professionshøjskole.

Pia-Damgård.jpg
Pia Damgård, privatpraktiserende fysioterapeut, Ærø.

betina-nielsen_etisk-raad_portraet.jpg
Betina Nielsen, fuldmægtig hos Patienterstatningen.

Eksternt medlem

Sune Frølund
Sune Frølund, filosof og lektor ved DPU.

Etisk råd skal rådgive hovedbestyrelsen i etiske problemstillinger og sørge for at etiske udfordringer hos fysioterapeuter drøftes.

Baggrund

Som en udløber af Danske Fysioterapeuters nye udvalgsstruktur blev det i 2013 besluttet, at Etisk udvalg skal konverteres til Etisk råd.

Etisk råd har som hovedopgave at rådgive hovedbestyrelsen og supplere hovedbestyrelsens debatter med mulige etiske perspektiver.

Formål

Det overordnede mål med Etisk råd er således at bidrage med etiske perspektiver til foreningens politiske arbejde, ligesom rådet har til formål at sikre, at professionen/medlemmerne vedvarende gøres opmærksom på og involveres i etiske spørgsmål og dilemmaer i og med relevans for fysioterapi.

Opgaver

Etisk råd skal:

 • I dialog med hovedbestyrelsen udpege særligt emne for en to års periode
 • Tilrettelægge arbejdsproces vedrørende det udpegede emne
 • Formidle relevante perspektiver vedrørende emnet til hovedbestyrelsen
 • Formidle relevante perspektiver vedrørende emnet til foreningens medlemmer, herunder facilitere til debat med henblik på medlemmernes involvering og ejerskab til emnet
 • Besvare spørgsmål fra hovedbestyrelsen, fra de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg og fora og fra Dansk Selskab for Fysioterapi/faglige selskaber
 • Besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer
 • På selvstændigt initiativ tage relevante emner op
 • Vedligeholde og forny Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer

Organisering

Etisk råd sammensættes af:

 • 2 medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen (besluttet ved hovedbestyrelsens konstituering december 2016)
 • 4 medlemmer af Danske Fysioterapeuter med viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål (besluttet ved hovedbestyrelsesmøde d. 27. januar 2017)
 • Ekstern deltager med viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål

Udpegning

Etisk råd udpeges af hovedbestyrelsen.

Rådet skal i videst mulig omfang repræsentere mangfoldigheden i professionen.

Kandidater indkaldes ved opslag. Rådets formand er ansvarlig for indstilling af kandidater.

Udpegning til rådet gælder for to år. Genudpegning kan finde sted to gange.

Møder

Der afholdes 3-4 møder om året.

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til transport jf. Danske Fysioterapeuters retningslinjer.

Økonomi

Etisk råd har et budget på kr. 50.000/år (2014)