Etisk råd

Danske Fysioterapeuters etiske råd har til opgave at rådgive hovedbestyrelsen og bidrage med etiske perspektiver til foreningens politisk arbejde.

Særligt fokus på etiske dilemmaer og udfordringer ved nye jobområder for fysioterapeuter

I dialog med hovedbestyrelsen udpeger etisk råd et særligt emne for en to års periode, og tilrettelægger arbejdsproces vedrørende det udpegede emne.

Etisk råd skal de kommende to år have særligt fokus på etiske dilemmaer og udfordringer ved nye jobområder for fysioterapeuter.

Om Danske Fysioterapeuters etiske råd

Det etiske råd bliver udpeget af og refererer til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Rådets formand er medlem af hovedbestyrelsen. Dertil kommer et hovedbestyrelsemedlem, 4 medlemmer af foreningen samt en en ekstern deltager, der alle er ressourcepersoner indenfor emnet, og som har viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål. Rådet skal i videst mulig omfang repræsentere mangfoldigheden i professionen.

Medlemmerne af rådet udpeges for en to årig periode og kan genudpeges 2 gange.

Etiske retningslinjer

Notat om temadrøftelser

Om Danske Fysioterapeuters etiske råd

Brian Errebo-Jensen, formand

Regionsformand i Region Syddanmark
Kontakt Brian Errebo-Jensen

 

Ruben Fjord Bredholt

Medlem af hovedbestyrelsen
Kontakt Ruben Fjord Bredholt
 

Betina Nielsen

Medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd siden februar 2020

Min erfaring indenfor primær- og sekundærsektoren, samt forskning har givet mig en bred indsigt i sundhedsvæsenet. Jeg ser et behov for en åben drøftelse af dilemmaet der opstår, når vi vil og skal tilbyde behandling, genoptræning og rehabilitering, samtidig med at vi skal respekterer menneskets autonomi og et nej tak.

Jeg er optaget af evidensbasering, og hvordan den forankres i praksis. Jeg støtter den antagelse at vi, som profession, har en etisk forpligtelse til at sikre at vores intervention har dokumenteret effekt. Både i privat praksis, region eller kommune. Samtidig med at borgerens præferencer og klinisk ræsonnering danner grundlag for beslutninger omkring interventionen. Desuden er jeg optaget af dilemmaer knyttet til lighed i sundhed, og hvilken rolle fysioterapeuter spiller med hensyn til at øge og reducere ulighed.

Blå bog
Jeg er uddannet fysioterapeut i 2007 fra UCL, Odense. Cand. scient. san. fra SDU i 2019. Ansat i tidsbegrænset stilling i Nyborg Kommune med opgaver indenfor hverdagsrehabilitering og udvikling. Tilknyttet SOSU-Fyn som censor.

Kontakt Betina Nielsen

Helle Nygaard Gerbild

Medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd siden december 2014

Helle Gerbild

Som ph.d. studerende ved Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut på Aalborg Universitet, er mit fokus på ”Fysisk aktivitet og reduceret vaskulær erektil dysfunktion: et mixed methods-studie af sundhedsprofessionelles og mænds perspektiver på at adressere seksuel sundhed i forebyggelse og rehabiliteringen”.

Som lektor ved Fysioterapeutuddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, er mit undervisningsområde evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv. Som fysioterapeut i Årslev Fysioterapi modtager jeg patienter med urologiske og sexologiske problematikker.

Jeg er optaget af etiske aspekter af klinisk udøvelse, udvikling, uddannelse og forskning i den fysioterapeutiske profession. I etisk råd har jeg sat fysioterapeutisk etiske aspekter og rettighedsspørgsmål i forhold til drengeomskæring før 18 år alderen på dagsorden, idet drenge etisk set – på ligefod med piger – har ret til beskyttelse af deres kropslige integritet.

Blå bog
Jeg er uddannet fra Fysioterapeutskolen i Odense i 1987, Cand. Scient. San fra SDU i 2008, Sexologisk Counsellor i 2011, Master i sexologi fra AAU i 2015. Jeg har en bred klinisk erfaring og har siden 2003 været ansat på Fysioterapeutuddannelsen, hvor jeg har erfaring som underviser, klinisk koordinator og teamleder.

Kontakt Helle Nygaard

Pia Damgård

Medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd siden april 2019

blobid0.png

Jeg har bred klinisk og administrativ erfaring fra både primær, sekundær og privat sektor. Jeg har siden autorisation som fysioterapeut i 1992 først og fremmest beskæftiget mig med klinisk patientarbejde, men også med ledelse, med evidens og kvalitetsudvikling, og med udvikling af nye indsatser indenfor sundhed og forebyggelse.

Jeg arbejder idag som praktiserende fysioterapeut og som konsulent. For mig er etik og kvalitet i fysioterapi meget væsentligt og af essentiel betydning for fysioterapeuters praksis og legitimitet som profession.

Blå bog
Jeg er uddannet fysioterapeut fra Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Næstved i 1992. Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, 2018. Dip. Eksamen i Muskuloskeletal Fysioterpi ved Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, 2018. Credential Eksamen i Mekanisk Diagnose og Terapi MDT, 2002. Grundlæggende lederuddannelse, 2007.

Kontakt Pia Damgaard

Peter Hendeliowitz

Medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd siden april 2019

Jeg er uddannet fysioterapeut fra 2016 og har først og fremmest beskæftiget mig med klinisk fysioterapi på Rigshospitalet indenfor det hæmatologisk og onkologiske speciale. Sideløbende er jeg blevet tiltagende involveret i klinikkens evidens- og kvalitetsudvikling samt forskning og undervisning.

Jeg nærer en stor og bred interesse for etikken i sundhedsvæsnet og som del af det at være behandler. I min optik skal etikken være en af de grundlæggende aspekter i arbejdet mhp. definere, evidensbasere og styrke fysioterapeutens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Jeg bestræber mig på gennem arbejdet i Danske Fysioterapeuters etiske råd at bidrage til styrkelsen af denne indsats.

Kontakt Peter Hendeliowitz

Sune Frølund

Eksternt medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd siden 2017

Lektor, mag.art, ph.d., Pædagogisk Filosofi, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet.

Etisk råd skal rådgive hovedbestyrelsen i etiske problemstillinger og sørge for at etiske udfordringer hos fysioterapeuter drøftes.

Baggrund

Som en udløber af Danske Fysioterapeuters nye udvalgsstruktur blev det i 2013 besluttet, at Etisk udvalg skal konverteres til Etisk råd.

Etisk råd har som hovedopgave at rådgive hovedbestyrelsen og supplere hovedbestyrelsens debatter med mulige etiske perspektiver.

Formål

Det overordnede mål med Etisk råd er således at bidrage med etiske perspektiver til foreningens politiske arbejde, ligesom rådet har til formål at sikre, at professionen/medlemmerne vedvarende gøres opmærksom på og involveres i etiske spørgsmål og dilemmaer i og med relevans for fysioterapi.

Opgaver

Etisk råd skal:

 • I dialog med hovedbestyrelsen udpege særligt emne for en to års periode
 • Tilrettelægge arbejdsproces vedrørende det udpegede emne
 • Formidle relevante perspektiver vedrørende emnet til hovedbestyrelsen
 • Formidle relevante perspektiver vedrørende emnet til foreningens medlemmer, herunder facilitere til debat med henblik på medlemmernes involvering og ejerskab til emnet
 • Besvare spørgsmål fra hovedbestyrelsen, fra de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg og fora og fra Dansk Selskab for Fysioterapi/faglige selskaber
 • Besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer
 • På selvstændigt initiativ tage relevante emner op
 • Vedligeholde og forny Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer

Organisering

Etisk råd sammensættes af:

 • 2 medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen (besluttet ved hovedbestyrelsens konstituering december 2016)
 • 4 medlemmer af Danske Fysioterapeuter med viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål (besluttet ved hovedbestyrelsesmøde d. 27. januar 2017)
 • Ekstern deltager med viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål

Udpegning

Etisk råd udpeges af hovedbestyrelsen.

Rådet skal i videst mulig omfang repræsentere mangfoldigheden i professionen.

Kandidater indkaldes ved opslag. Rådets formand er ansvarlig for indstilling af kandidater.

Udpegning til rådet gælder for to år. Genudpegning kan finde sted to gange.

Møder

Der afholdes 3-4 møder om året.

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til transport jf. Danske Fysioterapeuters retningslinjer.

Økonomi

Etisk råd har et budget på kr. 50.000/år (2014)

Del eller udskriv siden