Adoption

Når I adopterer et barn, er I omfattet af barselsloven, og I har ret til orlov i samme periode som biologiske forældre. Reglerne for modtagelse af barselsdagpenge afhænger af, hvor adoptivbarnet kommer fra.

Reglerne for hvornår du kan modtage dagpenge afhænger af, hvor barnet kommer fra:

 • Danmark: Skal du modtage et adoptivbarn i Danmark, kan du få dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen. Dagpengene kan i særlige tilfælde forlænges i op til 1 uge.
 • Udlandet: Opholder du dig i udlandet for at modtage et barn, kan du få dagpenge i op til fire uger før modtagelsen. Dagpengeperioden kan i visse tilfælde forlænges yderligere i op til 4 uger.

Som adoptivforældre har I ret til orlov i samme periode som biologiske forældre, når I har modtaget barnet. De adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den adoptionssøgende, eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller, skal være i hjemmet i en periode.

Efter overenskomst har du som medarbejder under alle omstændigheder ret til 14 ugers orlov uden løn fra tidspunktet, hvor I modtager barnet.

Som adoptivforældre har I sammenlagt ret til dagpenge i 48 uger, efter I har modtaget barnet. Heraf skal I holde 2 af ugerne samtidigt, og det skal være inden for de første 14 uger.

Adoptivforældre har de samme muligheder som andre forældre i forhold til:

 • Forlængelse af orlov - indbetaling af pensionsbidrag.
 • Deltid.
 • Genoptagelse af arbejdet med forlængelse.
 • Genoptagelse af arbejdet uden forlængelse.
 • Undervisning mv.
 • Udskydelse af orlov – rets- og aftalebaseret.
 • Forlængelse ved barns hospitalsophold.
 • Orlov ved barnets død.

Når I har modtaget barnet, har I ret til løn i de perioder, som også gælder for andre forældre.

Ved adoption gælder de samme varslingsregler som ved en biologisk fødsel:

 • Faren skal med 4 ugers varsel underrette sin arbejdsgiver om et forventet tidspunkt, hvis han ønsker at holde 2-4 ugers orlov, når I modtager barnet.
 • Begge forældre skal inden 8 uger, efter I har modtaget barnet, underrette jeres arbejdsgiver om, hvor meget orlov I vil holde, og hvordan I har tænkt jer at holde den. Det gælder også for perioden uden indkomst, samt perioder I ønsker at udskyde.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620