Barsel for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du have ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere kan du få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.
Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

Eksempel
Mor er selvstændig og har ikke arbejdet den seneste måned inden hun går på orlov. Hun opfylder dermed ikke beskæftigelseskravet som selvstændig og kan derfor ikke få barselsdagpenge.

3 måneder efter fødslen genoptager hun sit arbejde i en måned på fuld tid i sin selvstændige virksomhed. Hun går derefter tilbage på orlov. Hvis hun har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, har hun nu ret til at holde sin resterende orlov inkl. eventuel overdragen orlov fra den anden forælder med barselsdagpenge, da hun nu opfylder beskæftigelseskravet.

Har du haft afbrudt din orlov?
Hvis du afbryder din orlov med en 1 uge eller mere og derefter går tilbage på orlov, så vil beskæftigelseskravet automatisk være opfyldt i de efterfølgende fraværsperioder indtil 1 år efter fødslen. Det kan fx være i situationer, hvor du genoptager dit arbejde på fuld tid eller holder ferie i en uge eller mere. Det gælder også, hvis du tidligere har holdt orlov med barselsdagpenge som fx syg gravid.

Det kræver dog, at du tidligere har været på orlov med barselsdagpenge vedrørende samme barn eller graviditet. Derudover kræver det, at du fortsat er lønmodtager, dagpengeberettiget ledig eller selvstændig.

Eksempel
Mor er selvstændig og holder 18 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Efter de 18 uger afbryder hun sin orlov og genoptager sit arbejde i sin selvstændige virksomhed i 2 uger. Bagefter går hun igen på orlov, hvor hun har ret til barselsdagpenge, da hun stadig er selvstændig og holder orloven inden for barnets første år.

Hvis du er i fleksjob og får tilskud
Hvis du som selvstændig får tilskud til at bevare beskæftigelsen i din egen virksomhed, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.
Dine barselsdagpenge vil blive beregnet på samme måde som alle andre selvstændige, dog vil dit tilskud ikke blive medtaget i beregningen af din arbejdsfortjeneste, og tilskuddet vil heller ikke blive modregnet i dine barselsdagpenge.

Barn født før den 2. august 2022:

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.
 • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
 • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.
Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

Hvis du er i fleksjob og får tilskud
Hvis du som selvstændig får tilskud til at bevare beskæftigelsen i din egen virksomhed, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet på samme måde som alle andre selvstændige, dog vil dit tilskud ikke blive medtaget i beregningen af din arbejdsfortjeneste, og tilskuddet vil heller ikke blive modregnet i dine barselsdagpenge.

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af:

 • overskuddet i din virksomhed
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge
 • kompensation fra Barsel.dk.

Du kan se de aktuelle satser for barselsdagpenge på borger.dk.

Du kan ingen barselsdagpenge få, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring. 

Hvis du ikke har arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen. 

Vær opmærksom på, at hvis du er nystartet selvstændig, kan du kun bruge seneste årsopgørelse som lønmodtager, hvis årsopgørelsen er for året inden, du blev selvstændig. 

Sygeforsikring hos Udbetaling Danmark

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder, uanset hvor meget du har tjent.

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Hvad skal du gøre?

Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at du er under en karensperiode, og hvornår den udløber. Så kan Udbetaling Danmark beregne dine barselsdagpenge igen.

Læs mere

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk (nyt vindue)

Når du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark, har du også mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk.  

Hvordan søger jeg? 

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk.

Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med din første udbetaling. 

Se, om du kan få kompensation fra Barsel.dk (nyt vindue)

Her kan du også se, hvor stort et beløb det drejer sig om. 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen.
Hvis du er selvstændig, kan op til 22 af ugerne overdrages til den anden forælder.

Orlov til mor, som er selvstændig, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages
 • 14 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far/medmor, som er selvstændig, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 22 ugers orlov – kan overdrages

Hvis den ene forælder er lønmodtager, ledig, studerende eller nyuddannet, gælder der andre regler for orloven. Der er desuden særlige regler for forældre, der ikke er samboende på fødselstidspunktet, soloforældre, samt andre særlige situationer. Vi anbefaler derfor, at du læser nærmere om reglerne på borger.dk.

Barn født før den 2. august 2022:

Forældrene har til sammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge. Nogle af disse er på forhånd øremærket til moderen og nogle til faderen. Moderen har ret til orlov med dagpenge 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til 2 ugers orlov med dagpenge.

Ud over dette har forældrene til sammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge. Her bestemmer forældrene selv om det er moderen eller faderen som afholder dem. Det er 32 fælles barselsuger.

De 32 ugers barselsdagpenge, som forældrene har ret til tilsammen, kan disponeres på forskellige måder.

Begge forældre kan afholde 32 uger på halv dagpengesats, så det samlet set bliver til 32 ugers dagpenge.

Man kan også vælge at forlænge de 32 uger med 8 til 14 uger, så den samlede periode bliver 40-46 uger. Det kan dog kun ske på nedsatte dagpenge. Man må gerne arbejde delvist ved siden af barslen, dvs. halve uger og ikke halve dage.

Hvis du bliver sygemeldt med noget, som kan være til fare for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. dag. Dette gælder også, selvom du ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring.

Du kan læse mere om reglerne, og om hvordan du søger på borger.dk.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Der er ikke nogen faste regler for, hvornår du skal meddele klinikejeren, at du er gravid og skal på barsel. 

Medmindre andet er aftalt i jeres kontrakt, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at lejeren senest 3 måneder før fødslen meddeler klinikejeren, at hun er gravid. Så har klinikejer mulighed for at finde en vikar for den gravide lejer. 

Senest 6 uger efter fødslen bør moderen meddele klinikejeren, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Det samme gælder for faderen, hvis han vælger at bruge en del af de 32-ugers forældreorlov. 

Hvis faderen er lejer, bør han senest 4 uger inden, orloven begynder, meddele klinikejeren, hvornår han ønsker at holde sine 2 ugers fædreorlov samt evt. yderligere orlov. 

Barn født før den 2. august 2022:

Der er ikke nogen faste regler for, hvornår du skal meddele klinikejeren, at du er gravid og skal på barsel. 

Medmindre andet er aftalt i jeres kontrakt, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at lejeren senest 3 måneder før fødslen meddeler klinikejeren, at hun er gravid. Så har klinikejer mulighed for at finde en vikar for den gravide lejer. 

Senest 8 uger efter fødslen bør moderen meddele klinikejeren, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Det samme gælder for faderen, hvis han vælger at bruge en del af de 32-ugers forældreorlov. 

Hvis faderen er lejer, bør han senest 4 uger inden, orloven begynder, meddele klinikejeren, hvornår han ønsker at holde sine 2 ugers fædreorlov samt evt. yderligere orlov. 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

På denne side på borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have, når man som selvstændig skal på barsel, hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere.

Barn født før den 2. august 2022:

På denne side på borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have, når man som selvstændig skal på barsel, hvis dit barn er født før den 2. august 2022.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620