Barsel inden for det offentlige

Som offentligt ansat fysioterapeut har du ret til løn under barsel i henhold til overenskomsten. Ud over de perioder, hvor du kan holde orlov med fuld løn, optjener du også ret til ferie og pension i de perioder, hvor du ellers kun får dagpenge.

Før fødslen

Et forløb i fertilitetsbehandling kan være en privat sag for mange, hvorfor de ikke deler det med deres arbejdsgiver, men som medarbejder bliver du stillet væsentligt bedre ved at være åben over for din arbejdsgiver omkring din fertilitetsbehandling.

Løn under forløbet

Hvis årsagen til barnløshed er hos dig, har du ret til både fravær og løn fra din arbejdsgiver ved konsultationer og behandling, da det sidestilles med almindelig sygdom. Er årsagen til barnløsheden hos din partner, har du ikke ret til fravær og løn. Hvis du gerne vil med til behandlinger, kan du benytte fleks eller fridage.

Ved at fortælle din arbejdsgiver om din situation, vil du som ofte også møde en større forståelse overfor det øget fravær.

Ligesom ved andre lægeaftaler, skal du forsøge at lægge aftalerne udenfor den normale arbejdstid, så vidt det er muligt. Din arbejdsgiver kan bede om lægelig dokumentation for behandlingen.

Bedre beskyttelse mod opsigelse

Hvis du fortæller din arbejdsgiver, at du er i gang med fertilitetsbehandling, kan du være bedre beskyttet imod opsigelse, det gælder både for mænd og kvinder. Skulle du blive opsagt under fertilitetsbehandling, er det op til din arbejdsgiver at bevise, at opsigelsen ikke har noget med fertilitetsbehandlingen at gøre.

Det har ingen betydning om, det er dig eller din partner, der er årsag til barnløsheden.

Din arbejdsgiver kan få refusion

Når du er i behandling for barnløshed, kan du lave en §56-aftale med din arbejdsgiver, som betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion allerede fra din første fraværsdag ifm. behandling for barnløshed.

Normalt kan din arbejdsgiver først få refusion fra din 30. sygedag.

Din bopælskommune skal godkende §56-aftalen Her er det afgørende, at det er dig, som er årsagen til barnløsheden.

Du har som vordende mor ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger i antal gange, du kan gå til undersøgelse. Du skal dog undgå at aftale tid til graviditetsundersøgelserne på et tidspunkt, hvor det er særligt ubelejligt, at du er fraværende. 

Som far har du ikke ret til fravær ifm. jordemoderbesøg mv.
Hvis du er med må du sørge for at aftale frihed i forbindelse med undersøgelsen.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Som mor

 • Senest 3 måneder før termin skal du meddele din arbejdsplads, at du er gravid, og om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel (graviditetsorlov).
 • En mor kan i medfør af den nye barselslov overdrage op til 8 uger af sin barselsorlov med dagpenge til far/medmor. Lønretten efter barselsaftalen kan dog ikke overdrages. Hvis du ønsker at overdrage de 8 uger (eller en del heraf), skal du senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt underrette din arbejdsgiver herom, og om du vil fremrykke og anvende forældreorlov i stedet. ​
 • Senest 6 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, om hvordan du ønsker at tilrettelægge dit barselsforløb.
 • Senest 8 uger efter barnets fødsel, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at udskyde en del af din orlov til senere afholdelse.

Som far eller medmor

 • En far/medmor, der ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen (dvs. 2 ugers fædreorlov, op til 8 ugers overdraget orlov fra mor, eller forlods brug af forældreorlov), skal senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om dette og om længden af fraværet.
  • Senest 6 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen.
  • Senest 8 uger efter barnets fødsel, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at udskyde en del af din orlov til senere afholdelse.

Barn født før den 2. august 2022:

Som mor

 • Senest 3 måneder før termin skal du meddele din arbejdsplads, at du er gravid, og om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel.
 • Senest 8 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked om hvordan du ønsker at placere din orlov (inkl. evt. ferie, forlængelse el. udskydelse) og om, hvornår du genoptager arbejdet.
  Som far eller medmor
 • Senest 4 uger før forventet fødsel skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine 2 ugers orlov efter fødslen.
 • Senest 8 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked om hvordan du ønsker at placere din orlov (inkl. evt. ferie, forlængelse el. udskydelse) og om, hvornår du genoptager arbejdet.

Som far eller medmor

Senest 4 uger før forventet fødsel skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine 2 ugers orlov efter fødslen.

Senest 8 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked om hvordan du ønsker at placere din orlov (inkl. evt. ferie, forlængelse el. udskydelse) og om, hvornår du genoptager arbejdet.

Er du ansat i region eller kommune, har du ret til 8 ugers orlov med løn før forventet fødsel.

Er du ansat i staten, har du ret til 6 ugers orlov med løn før forventet fødsel.

Efter fødslen

Retten til barselsorlov med løn er fordelt sådan:

 • 14 uger efter fødslen med løn til mor (barselsorlov)
 • 2 uger efter fødslen med løn til far/medmor (fædreorlov)
 • 6 ugers yderligere orlov med løn til mor (forældreorlov). Disse kan ikke overdrages til faderen/medmoderen.
 • 6 ugers orlov med løn til deling mellem forældrene (forældreorlov)*
 • 7 ugers orlov med løn til far/medmor (forældreorlov). Disse kan ikke overdrages til moderen.

Obs. Det er en forudsætning for retten til fuld løn, at arbejdsgiveren får barselsdagpengerefusion. Hvis barnet er født den 2. august 2022 eller senere, er det derfor vigtigt at være opmærksom på reglerne om øremærkede barsel, og om der er behov for at overdrage en del af dagpengeugerne.

*) Forældre, som er ansat inden for samme område (begge er ansat i en kommune eller begge er ansat i en region eller begge er statsligt ansatte) kan fordele disse 6 "fællesuger" mellem sig, som de vil. Er forældrene ikke ansat inden for samme område (moren er fx kommunalt ansat, og faren er ansat i en region), kan hver forælder afholde disse 6 "fællesuger" med løn, dvs. 6 uger til moren og 6 uger til faren/medmoderen.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere, har samboende forældre ret til barselsdagpenge i 24 uger hver efter fødslen. 11 af disse uger er øremærkede til hver af forældrene. Det betyder, at de ikke kan overdrages mellem jer.

2 af de 11 øremærkede uger skal afholdes i forbindelse med fødslen. For moderen gælder det, at hun har pligt til at afholde de to uger fra dagen efter fødslen. Faderen/medmoren kan holde de to ugers orlov fra dagen hvor barnet fødes, eller dagen efter barnet er født. Du kan også aftale med din arbejdsgiver at holde fædreorloven spredt inden for de første 10 uger efter fødslen.

De øvrige 9 øremærkede uger med barselsdagpenge skal I afholde, inden jeres barn fylder 1 år.

Udover de 11 øremærkede uger har forældrene hver især 13 ugers orlov med barselsdagpenge, som skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel, hvis ikke forældrene vælger at forlænge eller udskyde orloven. De 13 uger kan overdrages mellem forældrene.

Der gælder særlige regler for forældre, der ikke er samboende på fødselstidspunktet og for soloforældre. Disse særregler kan du læse om på borger.dk, hvor du også kan læse om andre situationer, der kan have betydning for din barselsorlov.

Overdragelse af orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

For at overdrage og modtage orlov skal du være juridisk forælder til barnet.

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed.

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Hvis du er lønmodtager, kan op til 13 af ugerne overdrages til den anden forælder. 

Mor

Som mor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Som mor kan du vælge at overdrage op til 8 uger af din orlov i perioden 3. til 10. uge efter barnets fødsel, hvis 1) du genoptager arbejdet på fuld tid, 2) du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet.

1) Du genoptager arbejdet på fuld tid

Hvis du som mor genoptager dit arbejde på fuld tid i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. De op til 8 ugers orlov skal afholdes af den anden forælder, inden 10 uger efter barnets fødsel. 

2) Du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet

Hvis du starter på de 14 ugers orlov i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. Den anden forælder skal som udgangspunkt holde de op til 8 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år.

Som mor kan du også overdrage op til 5 uger af din orlov, der ligger efter den 10. uge efter fødslen, til far eller medmor. Far eller medmor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år.

Far/medmor

Som far eller medmor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til mor. Du kan overdrage hele uger eller dage. 

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til barnet er 9 år.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

Barn født før den 2. august 2022:

Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov fra dagen efter fødslen.

Faderen/medmoderen har ret til 2 ugers fædreorlov, som kan holdes fra dagen hvor barnet fødes, eller dagen efter barnet er født. Du kan også aftale med din arbejdsgiver at holde forældreorloven spredt inden for de første 14 uger efter fødslen.

Herudover har forældrene 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til deling. Hvis du vælger at holde orlov med løn via 6+7+6-modellen, vil disse uger blive trukket fra de 32 uger.

Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 ugers orlov med løn og faren/medmoderen 7 ugers orlov med løn, har de brugt 19 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der er 13 ugers dagpengeret tilbage.

Dagpengene beregnes som sygedagpenge. Det betyder, at beregningen sker på grundlag af din ansættelsesgrad. Er du fx 30-timers-ansat, vil dagpengene udgøre 30/37 af den maksimale dagpengesats.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge.

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger. 

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde. 

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde.

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen senest 6 uger efter fødslen.

Barn født før den 2. august 2022:

Du og faren/medmoderen kan vælge at forlænge orloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 54 eller 60 uger. I kan fordele det forlængede fravær imellem jer, som I vil, og evt. placere fraværet samtidigt.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan både forlænge og udskyde din orlov.

Dagpengesatsen pr. uge vil ved forlængelsen blive lavere. Den samlede sum dagpenge, I som forældre har til rådighed, svarer til 32 ugers dagpenge, og I bestemmer selv, om summen skal fordeles over et større antal uger.

Du skal give din arbejdsgiver besked om forlængelse af orloven senest 8 uger efter fødslen.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Du kan vælge at udskyde din orlov på to forskellige måder:

 1. Den retsbaserede udskydelse
 2. Den aftalebaserede udskydelse

1. Den retsbaserede udskydelse

For at udskyde orloven til efter barnet er fyldt 1 år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3.  uge og 1 år efter barnets fødsel, og som far/medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Når du senere skal afholde orloven, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge.

Du skal også være i arbejde dagen inden du vil holde den udskudte orlov. Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages, og som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret.

Du har som hovedregel ret til at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde op til 5 uger af din orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Du skal blot huske at meddele det til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen. Der er forskellige regler for, hvilken del af orloven du kan udskyde, alt efter om du er mor eller far eller medmor til barnet, og om I vælger at overdrage orlov til hinanden.

Hvilken del af orloven kan mor udskyde?

Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. 

Hvilken del af orloven kan far/medmor udskyde?

Som far/medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Brug orloven, inden barnet fylder 9 år.

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. 

Garanti for at holde orloven senere

Som en beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver.

2. Den aftalebaserede udskydelse

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget.

Mors mulighed for at udskyde orlov

Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan mor, som er lønmodtager, udskyde op til 5 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’ på borger.dk.

Som mor kan du ikke udskyde orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel. Hvis du i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til den anden forælder og påbegynder den efterfølgende orlov, kan du dog udskyde orlov, som ligger før de 10 uger efter fødslen. 

Fars/medmors mulighed for at udskyde orlov

Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan far eller medmor, som er lønmodtager, udskyde op til 13 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.  

Hvis mor i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til dig, fordi hun påbegynder den efterfølgende orlov, kan du udskyde de op til 8 ugers orlov. Det kræver, at du genoptager arbejdet fuldt og aftaler det med din arbejdsgiver.  

Brug orloven, inden barnet fylder 9 år

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal være holdt inden barnet fylder 9 år og behøver ikke blive holdt samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

Barn født før den 2. august 2022:

Du kan vælge at udskyde din orlov fra den 14. uge efter fødslen. Det kan ske på to forskellige måder:

 1. Den retsbaserede udskydelse
 2. Den aftalebaserede udskydelse

1. Den retsbaserede udskydelse

Du har ret til den her måde at udskyde din barselsorlov på, og din arbejdsgiver kan derfor ikke nægte dig dette. Her kan du udskyde din orlov mellem 8 og 13 uger.

Den retsbaserede aftale kan afholdes af den ene af forældrene.

Den form for orlov skal afholdes i én sammenhængende periode, inden dit barn er fyldt 9 år.

Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du vil gøre brug af den retsbaserede udskydelse af orloven. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvornår den udskudte orlov bliver afholdt.

Når du vil gøre brug af den udskudte orlov, skal du med 16 ugers varsel underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde den udskudte orlov.

Hvis du afbryder den udskudte orlov, mister du retten til yderligere orlov. Orloven kan altså ikke afbrydes for at afvikle omsorgsdage, afspadsering eller ferie for derefter at genoptages.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den udskudte retsbaserede fraværsret, bevarer du retten over for en ny arbejdsgiver.

2. Den aftalebaserede udskydelse

Den her mulighed for at udskyde orlov kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal indgå aftalen senest 8 uger efter fødslen. Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov efter barnets 14. uge. Den udskudte orlov skal afholdes, inden barnet er fyldt 9 år. Du behøver ikke afholde den aftalebaserede udskudte orlov samlet.

I modsætning til den retsbaserede aftale kan den aftalebaserede udskydelse afholdes på skift af begge forældre.

Med mindre du aftaler et andet varsel med din arbejdsgiver, skal du med et varsel på 8 uger underrette om, hvornår du holder orloven samt længden af den.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

Både mor og far/medmor optjener fuld pension under orlov, både for den del af orloven, hvor du får løn og for den del, hvor du får dagpenge. Du mister således ikke noget på din pension ved at gå på barsel.

 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Hvis I har fået trillinger eller flerlinger, har I ret til 26 ugers ekstra fravær med barselsdagpenge, som I frit kan fordele mellem jer. Brug barselsberegneren til at få overblik over jeres ordinære ret til fravær, løn og barselsdagpenge, og føj selv fordelingen af de 26 ugers barselsdagpenge til på barselsplanen. Der gælder ikke særlige regler for tvillinger.

Barn født før den 2. august 2022:

Der gælder ikke særlige regler ved flerlinger født før den 2. august 2022. Reglerne er derfor de samme, som ved fødsel af ét barn.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. 

Særligt for mor 

Ifølge loven må du som mor ikke arbejde de første 2 uger efter fødslen. Men fra den 3. uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor orloven, som ligger fra den 3. uge efter fødslen inkl. evt. overdragen orlov fra anden forælder, som du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. 

Særligt for far eller medmor

Som far eller medmor kan du forlænge din orlov ved at starte arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Du må arbejde på nedsat tid under hele din orlov.

Barn født før den 2. august 2022:

Du skal senest 8 uger efter fødslen fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet, samt om du vil udskyde noget af orloven. Det betyder i praksis, at I skal have gjort jer klart, hvordan I vil tilrettelægge og fordele jeres orlov mellem jer senest 8 uger efter fødslen.

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist (med eller uden forlængelse af orlovsperioden), så du starter arbejdet på deltid, fx om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen. Det kan aftales, at forældreorloven forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Med de nye barselsregler blev forældrebegrebet defineret på ny, hvilket vil sige, at der nu skelnes mellem juridiske forældre og sociale forældre.

Ved juridiske forældre forstås:

 • de personer som er registreret som barnet forældre

Ved sociale forældre forstås:

 • en juridisk forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets juridiske forældre
 • en kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets juridiske forældre
 • en kendt donors ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forældre

Er de juridiske forældre lønmodtagere, kan hver af de juridiske forældre overdrage op til 13 ugers orlov. Er forældrene derimod selvstændige eller ledig, kan der overdrages op til 22 ugers orlov.

Er du barnets eneste forælder/adoptant ved fødsel eller modtagelse, kan du søge om yderligere 22 uger med barselsdagpenge, udover de 24 uger som du normalt modtager, hvilket vil sige du som soloforældre i alt vil have 46 uger med barselsdagpenge. Det gælder, uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Hvornår er du soloforældre:

 • dit barn er kommet til ved assisteret reproduktion ved brug af ukendt donor
 • dit barns mor er surrogatmor, der ikke anses som forældre til barnet efter lovgivningen i fødselslandet
 • den anden forælder er gået bort
 • du er eneadoptant

Har dit barn en ukendt forælder, f.eks. fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt, anses du ikke som soloforældre.

Er du soloforældre som har født/modtaget dit barn den 1. januar 2024 eller senere, har du mulighed for at overdrage dele af din orlov til et nærtstående familiemedlem.

Solomor

 • Er du solomor og selvstændig eller ledig, kan du overdrage op til 36 uger orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem
 • Er du lønmodtager, kan du i stedet overdrage op til 27 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Solofar

 • Er du solofar og selvstændig eller ledig, kan du overdrage op til 44 uger med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem
 • Er du lønmodtager, kan du i stedet overdrage op til 35 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Er du et nærtstående familiemedlem til en soloforælder, kan du få overdraget uger med barselsdagpenge og derved også en fraværsret.

Hvornår er du et nærtstående familiemedlem:

 • Hvis du er den juridiske forældres forældre
 • Hvis du er den juridiske forældres søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.
 • Hvis du er den afdødes forældre eller søskende over 18 år, inkl. halvsøskende

Alderskravet på de 18 år skal være opfyldt ved overdragelsestidspunktet.

Nærtstående familiemedlem til en solomor

 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er selvstændig eller ledig, kan du få overdraget op til 36 uger orlov med barselsdagpenge
 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er lønmodtager, kan du i stedet få overdraget op til 27 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Nærtstående familiemedlem til en solofar

 • Er du nærtstående familiemedlem til en solofar som er selvstændig eller ledig, kan du få overdraget op til 44 uger orlov med barselsdagpenge
 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er lønmodtager, kan du i stedet få overdraget op til 35 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

 

Du skal varsle din arbejdsgiver med 8 uger, før du påtænker at starte din orlov. Al overdraget orlov skal være afholdt inden barnet fylder 1 år, ellers går den tabt.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620