Barsel inden for det offentlige

Som offentligt ansat fysioterapeut har du ret til løn under barsel i henhold til overenskomsten. Ud over de perioder, hvor du kan holde orlov med fuld løn, optjener du også ret til ferie og pension i de perioder, hvor du ellers kun får dagpenge.

Før fødslen

Du har som vordende mor ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger i antal gange, du kan gå til undersøgelse. Du skal dog undgå at aftale tid til graviditetsundersøgelserne på et tidspunkt, hvor det er særligt ubelejligt, at du er fraværende. 

Som far har du ikke ret til fravær ifm. jordemoderbesøg mv.
Hvis du er med må du sørge for at aftale frihed i forbindelse med undersøgelsen.

Som mor:

 • Senest 3 måneder før termin skal du meddele din arbejdsplads, at du er gravid.
 • Senest 3 måneder før termin skal du meddele din arbejdsplads, om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel.
 • Senest 8 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet.

Som far eller medmor

 • Senest 4 uger før forventet fødsel skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine 2 ugers orlov efter fødslen.

Er du ansat i region eller kommune, har du ret til 8 ugers orlov med løn før forventet fødsel.

Er du ansat i staten, har du ret til 6 ugers orlov med løn før forventet fødsel.

Efter fødslen

Retten til barselsorlov med løn er fordelt sådan:

 • 14 uger efter fødslen med løn til mor (barselsorlov)
 • 2 uger efter fødslen med løn til far/medmor (fædreorlov)
 • 6 ugers yderligere orlov med løn til mor (forældreorlov). Disse kan ikke overdrages til faderen/medmoderen.
 • 6 ugers orlov med løn til deling mellem forældrene (forældreorlov)*
 • 7 ugers orlov med løn til far/medmor (forældreorlov). Disse kan ikke overdrages til moderen.

*) Forældre, som er ansat inden for samme område (begge er ansat i en kommune eller begge er ansat i en region eller begge er statsligt ansatte) kan fordele disse 6 "fællesuger" mellem sig, som de vil. Er forældrene ikke ansat inden for samme område (moren er fx kommunalt ansat, og faren er ansat i en region), kan hver forælder afholde disse 6 "fællesuger" med løn, dvs. 6 uger til moren og 6 uger til faren/medmoderen.

Du har ret til 14 ugers orlov med løn og 32 uger på dagpenge. Men de ekstra ugers orlov med løn, som du har ret til via 6+7+6-modellen bliver trukket fra de 32 uger.

Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 ugers orlov med løn og faren/medmoderen 7 ugers orlov med løn, har de brugt 19 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der er 13 ugers dagpengeret tilbage.

Dagpengene beregnes som sygedagpenge. Det betyder, at beregningen sker på grundlag af din ansættelsesgrad. Er du fx 30-timers-ansat, vil dagpengene udgøre 30/37 af den maksimale dagpengesats.

Du og faren/medmoderen kan vælge at forlænge orloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 54 eller 60 uger. I kan fordele det forlængede fravær imellem jer, som I vil, og evt. placere fraværet samtidigt.

Du skal være opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov.

Dagpengesatsen pr. uge vil ved forlængelsen blive lavere. Den samlede sum dagpenge, I som forældre har til rådighed, svarer til 32 ugers dagpenge, og I bestemmer selv, om summen skal fordeles over et større antal uger.

Du skal give din arbejdsgiver besked om forlængelse af orloven senest 8 uger efter fødslen.

Du kan vælge at udskyde din orlov fra den 14. uge efter fødslen. Det kan ske på to forskellige måder:

 1. Den retsbaserede udskydelse
 2. Den aftalebaserede udskydelse

Den retsbaserede udskydelse

Du har ret til den her måde at udskyde din barselsorlov på, og din arbejdsgiver kan derfor ikke nægte dig dette. Her kan du udskyde din orlov mellem 8 og 13 uger.

Den retsbaserede aftale kan afholdes af den ene af forældrene.

Den form for orlov skal afholdes i én sammenhængende periode, inden dit barn er fyldt 9 år.

Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen, hvis du vil gøre brug af den retsbaserede udskydelse af orloven. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvornår den udskudte orlov bliver afholdt.

Når du vil gøre brug af den udskudte orlov, skal du med 16 ugers varsel underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde den udskudte orlov.

Hvis du afbryder den udskudte orlov, mister du retten til yderligere orlov. Orloven kan altså ikke afbrydes for at afvikle omsorgsdage, afspadsering eller ferie for derefter at genoptages.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den udskudte retsbaserede fraværsret, bevarer du retten over for en ny arbejdsgiver.

Den aftalebaserede udskydelse

Den her mulighed for at udskyde orlov kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal indgå aftalen senest 8 uger efter fødslen. Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov efter barnets 14. uge. Den udskudte orlov skal afholdes, inden barnet er fyldt 9 år. Du behøver ikke afholde den aftalebaserede udskudte orlov samlet.

I modsætning til den retsbaserede aftale kan den aftalebaserede udskydelse afholdes på skift af begge forældre.

Med mindre du aftaler et andet varsel med din arbejdsgiver, skal du med et varsel på 8 uger underrette om, hvornår du holder orloven samt længden af den.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov.

Både mor og far/medmor optjener fuld pension under orlov, både for den del af orloven, hvor du får løn og for den del, hvor du får dagpenge. Du mister således ikke noget på din pension ved at gå på barsel.

Barselsreglerne relaterer sig til fødslen. Får du tvillinger eller flere, gælder de samme regler som ved fødsel af ét barn.

Du skal senest 8 uger efter fødslen fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet, samt om du vil udskyde noget af orloven. Det betyder i praksis, at I skal have gjort jer klart, hvordan I vil tilrettelægge og fordele jeres orlov mellem jer senest 8 uger efter fødslen.

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist (med eller uden forlængelse af orlovsperioden), så du starter arbejdet på deltid, fx om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen. Det kan aftales, at forældreorloven forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620