Barsel i det private (individuel kontrakt)

Hvis du er ansat på en klinik eller i en anden privat virksomhed, hvor der ikke er en overenskomst, afhænger dine lønrettigheder under barsel af den kontrakt, du har indgået med arbejdsgiver. De fleste privatansatte får dog en løn under barsel, der svarer til, hvad arbejdsgiver kan få udbetalt i maksimal refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Dagpengeret og ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel

Barn født den 2. august 2022 eller senere
Hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere, har samboende forældre ret til barselsdagpenge i 24 uger hver efter fødslen. 11 af disse uger er øremærkede til hver af forældrene. Det betyder, at de ikke kan overdrages mellem jer.

2 af de 11 øremærkede uger skal afholdes i forbindelse med fødslen. For moderen gælder det, at hun har pligt til at afholde de to uger fra dagen efter fødslen. Faderen/medmoren kan holde de to ugers orlov fra dagen hvor barnet fødes, eller dagen efter barnet er født. Du kan også aftale med din arbejdsgiver at holde fædreorloven spredt inden for de første 10 uger efter fødslen.

De øvrige 9 øremærkede uger med barselsdagpenge skal I afholde, inden jeres barn fylder 1 år.

Udover de 11 øremærkede uger har forældrene hver især 13 ugers orlov med barselsdagpenge, som skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel, hvis ikke forældrene vælger at forlænge eller udskyde orloven. De 13 uger kan overdrages mellem forældrene.

Der gælder særlige regler for forældre, der ikke er samboende på fødselstidspunktet, og for soloforældre disse særregler kan du læse om på borger.dk, hvor du også kan læse om andre situationer, der kan have betydning for din barselsorlov.

Overdragelse af orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

For at overdrage og modtage orlov skal du være juridisk forælder til barnet.

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed.

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Hvis du er lønmodtager, kan op til 13 af ugerne overdrages til den anden forælder. 

Mor
Som mor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Som mor kan du vælge at overdrage op til 8 uger af din orlov i perioden 3. til 10. uge efter barnets fødsel, hvis 1) du genoptager arbejdet på fuld tid, 2) du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet.

1) Du genoptager arbejdet på fuld tid

Hvis du som mor genoptager dit arbejde på fuld tid i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. De op til 8 ugers orlov skal afholdes af den anden forælder, inden 10 uger efter barnets fødsel. 

2) Du fortsætter direkte på de 14 ugers orlov sammen med barnet

Hvis du starter på de 14 ugers orlov i perioden 3. til 10. uge efter fødslen, kan du overdrage op til 8 ugers orlov til den anden forælder. Den anden forælder skal som udgangspunkt holde de op til 8 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år.

Som mor kan du også overdrage op til 5 uger af din orlov, der ligger efter den 10. uge efter fødslen, til far eller medmor. Far eller medmor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for forlængelse eller udskydelse frem til barnet er 9 år.

Far/medmor
Som far eller medmor, der er lønmodtager, har du mulighed for at overdrage op til 13 ugers orlov til mor. Du kan overdrage hele uger eller dage. 

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til barnet er 9 år.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

Når man får hel eller delvis løn under orloven fra sin arbejdsgiver, modtager arbejdsgiver refusion af de sygedagpenge, man ellers skulle have haft. Perioder, hvor man får løn fra arbejdsgiver, fratrækkes derfor den samlede dagpenge og fraværsret.

Flerlinger
Hvis I har fået trillinger eller flerlinger, har I ret til 26 ugers ekstra fravær med barselsdagpenge, som I frit kan fordele mellem jer. Brug barselsberegneren til at få overblik over jeres ordinære ret til fravær, løn og barselsdagpenge, og føj selv fordelingen af de 26 ugers barselsdagpenge til på barselsplanen. Der gælder ikke særlige regler for tvillinger.

Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid/min partner er gravid, og at jeg gerne vil holde orlov?

Som mor

 • Senest 3 måneder før termin skal du meddele din arbejdsplads, at du er gravid, og om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel.
 • En mor kan i medfør af den nye barselslov overdrage op til 8 uger af sin barselsorlov med dagpenge til far/medmor. Lønretten efter barselsaftalen kan dog ikke overdrages. Hvis du ønsker at overdrage de 8 uger (eller en del heraf), skal du senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt underrette din arbejdsgiver herom, og om du vil fremrykke og anvende forældreorlov i stedet.
 • Senest 6 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, om hvordan du ønsker at tilrettelægge dit barselsforløb.
 • Senest 8 uger efter barnets fødsel, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at udskyde en del af din orlov til senere afholdelse.

Som far eller medmor

 • En far/medmor, der ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen (dvs. 2 ugers fædreorlov, op til 8 ugers overdraget orlov fra mor, eller forlods brug af forældreorlov), skal senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om dette og om længden af fraværet.
 • Senest 6 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen.
 • Senest 8 uger efter barnets fødsel, skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at udskyde en del af din orlov til senere afholdelse.

Hvornår kan jeg gå fra inden fødslen?

Graviditetsorloven starter 4 uger inden forventet fødsel. Terminsdagen tæller med. Det er lægens skøn, der lægges til grund. Hvis der er fastsat en bestemt dag, hvor fødslen sættes i gang, eller der er planlagt et kejsersnit, er det den dag, der bruges ved beregningen af, hvornår man kan gå på orlov.

Hvor meget orlov kan jeg holde som mor?

Som mor har du ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Perioden regnes fra dagen efter fødslen.

Ud over barselsorloven har forældrene til sammen ret til 32 ugers forældreorlov. Som mor kan du således holde op til 46 ugers orlov efter fødslen.

Hvad får jeg i løn under barsel, når jeg er privatansat?

Ansat på Danske Fysioterapeuters basiskontrakter
Hvis du er ansat på Danske Fysioterapeuters basiskontrakter, har du ret til følgende:

Mor
Klinikken betaler fuld løn, dog maksimalt den løn, der medfører, at Klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk til moderen i:

 • Graviditetsorlov i 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov i 14 uger efter fødslen.
 • Yderligere 13 ugers forældreorlov.

Far/medmor
Klinikken betaler fuld løn, dog maksimalt den løn der medfører, at Klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk til faderen/medmoderen i:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 10 første uger efter fødslen.
 • Yderligere 13 ugers forældreorlov.

Pension
For begge forældre gælder det desuden, at klinikken skal betale 5 % pension for fastlønnede, samt 4 % pension for provisionslønnede i både den lønnede og ulønnede del af orloven.

Privatansat på anden kontrakt end Danske Fysioterapeuters basiskontrakter

Mor
Som mor er du som minimum garanteret ret til halv løn under de 4 ugers graviditetsorlov og de 14 ugers barselsorlov, hvis du arbejder gennemsnitligt 8 timer eller mere om ugen. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, spæder kommunen din indkomst op til dagpengeniveau.

Det en god idé at holde fast i din ret til halv løn. Du optjener nemlig ferie på normale vilkår, hvis du får hel eller delvis løn.

Mange har dog mere end minimumsreglerne. Således har flere privatansatte ret til fuld løn under barselsorloven og dele af forældreorloven, ligesom det også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn, svarende til det beløb din arbejdsgiver kan få refunderet af dagpenge fra udbetaling Danmark og refusion fra barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver, dvs. hvad der står i din kontrakt.

Far
Er du ansat på en privat klinik eller i en privat virksomhed, kan du have ret til hel eller delvis løn under fædre- og forældreorlov. Det afhænger af den aftale, du har med din arbejdsgiver. Flere privatansatte har ret til fuld løn under fædreorloven og dele af forældreorloven. Det kan også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn svarende til det beløb, arbejdsgiver kan få refunderet i dagpenge og fra barselsfonden barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver.

Hvor mange uger kan jeg som privatansat, men omfattet af overenskomst, holde orlov med løn?

Mange af de overenskomster, Danske Fysioterapeuter har indgået på det private område, giver lønrettigheder under barsel, der svarer til de overenskomster, der er på det offentlige område. Der kan være enkelte undtagelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Udskydelse af orlov

Du kan vælge at udskyde din orlov på to forskellige måder:

 1. Den retsbaserede udskydelse
 2. Den aftalebaserede udskydelse

1. Den retsbaserede udskydelse

For at udskyde orloven til til efter barnet er fyldt 1 år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3.  uge og 1 år efter barnets fødsel, og som far/medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Når du senere skal afholde orloven, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge. 

Du skal også være i arbejde dagen inden du vil holde den udskudte orlov. Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages, og som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret.

Du har som hovedregel ret til at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde op til 5 uger af din orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Der er forskellige regler for, hvilken del af orloven du kan udskyde, alt efter om du er mor eller far eller medmor til barnet, og om I vælger at overdrage orlov til hinanden.

Hvilken del af orloven kan mor udskyde?
Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Du skal blot huske at meddele det til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen.

Hvilken del af orloven kan far/medmor udskyde?
Som far/medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen. Du skal blot huske at meddele det til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver.  Brug orloven, inden barnet fylder 9 år.

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. 

Garanti for at holde orloven senere

Som en beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver.

2. Den aftalebaserede udskydelse

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget.

Mors mulighed for at udskyde orlov
Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan mor, som er lønmodtager, udskyde op til 5 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.

Læs mere under ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’ på borger.dk.

Som mor kan du ikke udskyde orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel. Hvis du i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til den anden forælder og påbegynder den efterfølgende orlov, kan du dog udskyde orlov, som ligger før de 10 uger efter fødslen. 

Fars/medmors mulighed for at udskyde orlov
Hvis forældrene bor sammen ved fødslen, kan far/medmor, som er lønmodtager, udskyde op til 13 uger af sin orlov. Hvis du efter særlige regler har ret til mere orlov eller har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du udskyde flere ugers orlov.  

Hvis mor i perioden 3. til 10. uge overdrager op til 8 ugers orlov til dig, fordi hun påbegynder den efterfølgende orlov, kan du udskyde de op til 8 ugers orlov. Det kræver, at du genoptager arbejdet fuldt og aftaler det med din arbejdsgiver.  

Brug orloven, inden barnet fylder 9 år

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen. Orloven skal være holdt inden barnet fylder 9 år og behøver ikke blive holdt samlet. Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

Kan jeg forlænge orloven?

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge.

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger. 

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde. 

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde.

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen senest 6 uger efter fødslen.

Kan jeg delvist genoptage arbejdet efter fødslen?

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. 

Særligt for mor 

Ifølge loven må du som mor ikke arbejde de første 2 uger efter fødslen. Men fra den 3. uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor orloven, som ligger fra den 3. uge efter fødslen inkl. evt. overdragen orlov fra anden forælder, som du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. 

Særligt for far/medmor

Som far/medmor kan du forlænge din orlov ved at starte arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Du må arbejde på nedsat tid under hele din orlov.

Kan vi holde orlov sammen?

I kan holde orloven samtidigt eller forskudt for hinanden, I skal blot være opmærksomme på, at de uger hvor I holder orlov samtidig, vil betyde dobbelttræk af dagpengeuger.

Er min arbejdsgiver medlem af barsel.dk?

Din arbejdsgiver vil altid være medlem af en barselsfond, typisk www.barsel.dk. Arbejdsgiver kan få refusion for ansatte, der får hel eller delvis løn under barsel og er berettiget til barselsdagpenge.

For mødre udgør refusionen perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 2 uger efter fødslen. For fædre/medmødre udgør refusionen løn under 2 ugers fædreorlov, og 3 uger efter fædreorloven. Herudover kan der refunderes 25 uger til deling mellem forældrene.
Refusion gives op til et loft. Der gives også refusion af feriepenge, men ikke af pension.

Overdragelse af orlov til andre

Sociale forældre
Med de nye barselsregler blev forældrebegrebet defineret på ny, hvilket vil sige, at der nu skelnes mellem juridiske forældre og sociale forældre.

Ved juridiske forældre forstås:

 • de personer som er registreret som barnet forældre

Ved sociale forældre forstås:

 • en juridisk forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets juridiske forældre
 • en kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets juridiske forældre
 • en kendt donors ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er barnets forældre

Er de juridiske forældre lønmodtagere, kan hver af de juridiske forældre overdrage op til 13 ugers orlov. Er forældrene derimod selvstændige eller ledig, kan der overdrages op til 22 ugers orlov.

Soloforældre
Er du barnets eneste forælder/adoptant ved fødsel eller modtagelse, kan du søge om yderligere 22 uger med barselsdagpenge, udover de 24 uger som du normalt modtager, hvilket vil sige du som soloforældre i alt vil have 46 uger med barselsdagpenge. Det gælder, uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Hvornår er du soloforældre:

 • dit barn er kommet til ved assisteret reproduktion ved brug af ukendt donor
 • dit barns mor er surrogatmor, der ikke anses som forældre til barnet efter lovgivningen i fødselslandet
 • den anden forælder er gået bort
 • du er eneadoptant

Har dit barn en ukendt forælder, f.eks. fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt, anses du ikke som soloforældre.

Er du soloforældre som har født/modtaget dit barn den 1. januar 2024 eller senere, har du mulighed for at overdrage dele af din orlov til et nærtstående familiemedlem.

Solomor

 • Er du solomor og selvstændig eller ledig, kan du overdrage op til 36 uger orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem
 • Er du lønmodtager, kan du i stedet overdrage op til 27 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Solofar

 • Er du solofar og selvstændig eller ledig, kan du overdrage op til 44 uger med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem
 • Er du lønmodtager, kan du i stedet overdrage op til 35 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Nærtstående familiemedlem
Er du et nærtstående familiemedlem til en soloforælder, kan du få overdraget uger med barselsdagpenge og derved også en fraværsret.

Hvornår er du et nærtstående familiemedlem:

 • Hvis du er den juridiske forældres forældre
 • Hvis du er den juridiske forældres søskende over 18 år, inkl. halvsøskende.
 • Hvis du er den afdødes forældre eller søskende over 18 år, inkl. halvsøskende

Alderskravet på de 18 år skal være opfyldt ved overdragelsestidspunktet.

Nærtstående familiemedlem til en solomor

 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er selvstændig eller ledig, kan du få overdraget op til 36 uger orlov med barselsdagpenge
 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er lønmodtager, kan du i stedet få overdraget op til 27 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Nærtstående familiemedlem til en solofar

 • Er du nærtstående familiemedlem til en solofar som er selvstændig eller ledig, kan du få overdraget op til 44 uger orlov med barselsdagpenge
 • Er du nærtstående familiemedlem til en solomor som er lønmodtager, kan du i stedet få overdraget op til 35 uger, da 9 af orlovsugerne er øremærket

Du skal varsle din arbejdsgiver med 8 uger, før du påtænker at starte din orlov. Al overdraget orlov skal være afholdt inden barnet fylder 1 år, ellers går den tabt.

Barn født før den 2. august 2022

Dagpengeret og ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel

Man har ret til barselsdagpenge og fravær efter barselsloven. Der er 52 ugers orlov i alt.

Barselsorlov med dagpenge og fraværsret fordeler sig således:

 • 4 uger før forventet fødsel til mor
 • 14 uger efter fødslen til mor
 • 2 uger efter fødslen til far/medmor   
 • 32 uger til deling mellem mor og far

Når man får hel eller delvis løn under orloven fra sin arbejdsgiver, modtager arbejdsgiver refusion af de sygedagpenge, man ellers skulle have haft. Perioder, hvor man får løn fra arbejdsgiver, fratrækkes derfor den samlede dagpenge og fraværsret.

Hvornår kan jeg gå fra inden fødslen?

Graviditetsorloven starter 4 uger inden forventet fødsel. Terminsdagen tæller med. Det er lægens skøn, der lægges til grund. Hvis der er fastsat en bestemt dag, hvor fødslen sættes i gang, eller der er planlagt et kejsersnit, er det den dag, der bruges ved beregningen af, hvornår man kan gå på orlov.

Hvor meget orlov kan jeg holde som mor?

Som mor har du ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Perioden regnes fra dagen efter fødslen.

Ud over barselsorloven har forældrene til sammen ret til 32 ugers forældreorlov. Som mor kan du således holde op til 46 ugers orlov efter fødslen.

Hvad får jeg i løn under barsel, når jeg er privatansat?

Ansat på Danske Fysioterapeuters basiskontrakter
Hvis du er ansat på Danske Fysioterapeuters basiskontrakter, har du ret til følgende:

Mor
Klinikken betaler fuld løn, dog maksimalt den løn, der medfører, at Klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk til moderen i:

 • Graviditetsorlov i 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov i 14 uger efter fødslen.
 • Yderligere 13 ugers forældreorlov.

Far/medmor
Klinikken betaler fuld løn, dog maksimalt den

løn der medfører, at Klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk til faderen/medmoderen i:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen.
 • Yderligere 13 ugers forældreorlov.

Pension
For begge forældre gælder det desuden, at klinikken skal betale 5 % pension for fastlønnede, samt 4 % pension for provisionslønnede i både den lønnede og ulønnede del af orloven.

Privatansat på anden kontrakt end Danske Fysioterapeuters basiskontrakter

Mor
Som mor er du som minimum garanteret ret til halv løn under de 4 ugers graviditetsorlov og de 14 ugers barselsorlov. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, spæder kommunen din indkomst op til dagpengeniveau.

Det en god idé at holde fast i din ret til halv løn. Du optjener nemlig ferie på normale vilkår, hvis du får hel eller delvis løn.

Mange har dog mere end minimumsreglerne. Således har flere privatansatte ret til fuld løn under barselsorloven og dele af forældreorloven, ligesom det også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn, svarende til det beløb din arbejdsgiver kan få refunderet af dagpenge fra udbetaling Danmark og refusion fra barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver, dvs. hvad der står i din kontrakt.

Far
Er du ansat på en privat klinik eller i en privat virksomhed, kan du have ret til hel eller delvis løn under fædre- og forældreorlov. Det afhænger af den aftale, du har med din arbejdsgiver. Flere privatansatte har ret til fuld løn under fædreorloven og dele af forældreorloven. Det kan også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn svarende til det beløb, arbejdsgiver kan få refunderet i dagpenge og fra barselsfonden barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver.

Hvor mange uger kan jeg som privatansat, men omfattet af overenskomst, holde orlov med løn?

Mange af de overenskomster, Danske Fysioterapeuter har indgået på det private område, giver lønrettigheder under barsel, der svarer til de overenskomster, der er på det offentlige område. Der kan være enkelte undtagelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Mors yderligere orlov med dagpenge

Når orlovsperioden med halv eller hel løn (halv eller hel) udløber, kan du holde yderligere orlov med dagpenge. Hvor mange uger, du har, afhænger af, hvor mange ugers orlov du og faren/medmoderen har afholdt med træk på jeres fælles dagpengeret efter 14. uge efter fødslen, samt om faren/medmoderen skal afholde yderligere orlov med dagpenge.

Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 uger og faren 6 ugers fravær med løn, har de forbrugt 18 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der resterer 14 ugers dagpengeret.

Du og faren/medmoderen kan vælge at forlænge orloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 54 eller 60 uger. I kan fordele det forlængede fravær mellem jer, som I vil, og evt. placere fraværet samtidigt. Forlænger I orloven, kan I ikke samtidigt udskyde orlov til senere afholdelse.

Dagpengesatsen pr. uge vil ved forlængelsen blive lavere. Den samlede sum dagpenge, I som forældre har til rådighed, svarer til 32 ugers dagpenge, og I bestemmer selv, om summen skal fordeles over et større antal uger.

Flerlinger

Barselsreglerne relaterer sig til fødslen – får du tvillinger eller flere, gælder de samme regler som ved fødsel af ét barn.

Udskydelse af barsel

Forældrene kan i stedet vælge at gemme mellem 8 og 13 uger til senere afholdelse. Det kaldes "retsbaseret" udskydelse, og de udskudte uger skal afholdes i sammenhæng, inden barnet er fyldt 9 år.

Orlov kan også gemmes som "aftalebaseret udskydelse". Forældrene kan aftale udskydelse af mindre end 8 uger og op til 32 ugers orlov. Som navnet antyder, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver herom. De udskudte uger afvikles efter aftale og skal ikke nødvendigvis holdes i sammenhæng. Har du brug for at udskyde mere end 13 ugers orlov, kan du aftale, at de 13 uger betragtes som retsbaseret udskudt, mens resten er aftalebaseret udskudt.

Kun den ene af forældrene kan retsbaseret udskyde orlov, mens begge forældre kan udskyde orlov på aftalebasis. Udskydes orlov til senere afholdelse på den ene eller anden måde, kan forældrene ikke samtidig forlænge orloven, og jeres samlede orlov i forlængelse af fødslen reduceres med de uger, der udskydes.

Endelig kan du efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist med eller uden forlængelse af orlovsperioden, så du starter arbejdet på deltid, fx om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen. Det kan aftales, at forældreorloven forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Hvis du skifter arbejde inden du har afholdt udskudt orlov, skal du være opmærksom på, om det var en retsbaseret eller aftalebaseret udskudt orlov. Du bevarer nemlig retten til at afholde retsbaseret udskudt orlov i et nyt ansættelsesforhold. Var der derimod tale om aftalebaseret udskudt orlov, skal du indgå en ny skriftlig aftale herom med din nye arbejdsgiver. Du er altså ikke sikret orloven, hvis du skifter arbejde for den del, der er aftalebaseret udskudt.

Varsler for genoptagelse af arbejde

Du skal senest 8 uger efter fødslen – med mindre I aftaler andet – fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet, samt om du på retsbasis vil udskyde orlov. Det betyder i praksis, at du og faren/medmoderen skal have gjort jer klart, hvordan I vil tilrettelægge og fordele jeres orlov i mellem jer senest 8 uger efter fødslen.

Hvor meget orlov kan jeg holde som far/medmor?

For faderen/medmoderen er fraværet efter fødslen delt op i 2 ugers fædreorlov, der normalt holdes fra dagen efter fødslen, og 32 ugers forældreorlov, der er til deling mellem mor og far/medmor.   

Fædreorloven regnes fra dagen efter fødslen, men du kan vælge at placere fraværet fra selve dagen for fødslen. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du placerer de 2 ugers fravær på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. De 2 ugers fravær skal holdes i sammenhæng og kan ikke overføres til barnets mor, hvis du undlader at udnytte fraværsmuligheden.

Du skal varsle afholdelse af fædreorlov senest 4 uger inden termin.

Kan vi holde orlov sammen?

I kan holde orloven samtidigt eller forskudt for hinanden.

Holder du som far/medmor orlov ud over de 2 første uger i forbindelse med fødslen, sker det med træk på jeres fælles 32-ugers dagpengeret efter 14 uger efter fødslen, og det har indflydelse på varigheden af den samlede orlov.

Når orlovsperioden med løn under barsel udløber, kan du holde yderligere orlov med dagpenge. Hvor mange uger afhænger af, hvor mange ugers orlov du og moren har afholdt med træk på jeres fælles dagpengeret efter 14. uge efter fødslen, samt om moren skal afholde yderligere orlov med dagpenge.

Er min arbejdsgiver medlem af barsel.dk?

Din arbejdsgiver vil altid være medlem af en barselsfond, typisk www.barsel.dk. Han kan få refusion for ansatte, der får hel eller delvis løn under barsel og er berettiget til barselsdagpenge.

For mødre udgør refusionen perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 2 uger efter fødslen. For fædre/medmødre udgør refusionen løn under 2 ugers fædreorlov, og 3 uger udover fædreorloven. Herudover kan der refunderes 25 uger til deling mellem forældrene.
Refusion gives op til et loft. Der gives også refusion af feriepenge, men ikke af pension.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620