Barsel i det private (individuel kontrakt)

Hvis du er ansat på en klinik eller i en anden privat virksomhed, hvor der ikke er en overenskomst, afhænger dine lønrettigheder under barsel af den kontrakt, du har indgået med arbejdsgiver. De fleste privatansatte får dog en løn under barsel, der svarer til, hvad arbejdsgiver kan få udbetalt i maksimal refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Dagpengeret og ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel

Man har ret til barselsdagpenge og fravær efter barselsloven. Der er 52 ugers orlov i alt.

Barselsorlov med dagpenge og fraværsret fordeler sig således:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 14 uger efter fødslen til mor
  • 2 uger efter fødslen til far/medmor   
  • 32 uger til deling mellem mor og far

Når man får hel eller delvis løn under orloven fra sin arbejdsgiver, modtager arbejdsgiver refusion af de sygedagpenge, man ellers skulle have haft. Perioder, hvor man får løn fra arbejdsgiver, fratrækkes derfor den samlede dagpenge og fraværsret.

Hvornår kan jeg gå fra inden fødslen?

Graviditetsorloven starter 4 uger inden forventet fødsel. Terminsdagen tæller med. Det er lægens skøn, der lægges til grund. Hvis der er fastsat en bestemt dag, hvor fødslen sættes i gang, eller der er planlagt et kejsersnit, er det den dag, der bruges ved beregningen af, hvornår man kan gå på orlov.

Hvor meget orlov kan jeg holde som mor?

Som mor har du ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Perioden regnes fra dagen efter fødslen.

Ud over barselsorloven har forældrene til sammen ret til 32 ugers forældreorlov. Som mor kan du således holde op til 46 ugers orlov efter fødslen.

Hvad får jeg i løn under barsel som mor, når jeg er privatansat?

Minimumsreglerne garanterer dig dette: Er du ansat på en privat klinik eller i en privat virksomhed, har du ret til halv løn under de 4 ugers graviditetsorlov og de 14 ugers barselsorlov. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, spæder kommunen din indkomst op til dagpengeniveau.

Det en god idé at holde fast i din ret til halv løn. Du optjener nemlig ferie på normale vilkår, hvis du får hel eller delvis løn.

Mange har dog mere end minimumsreglerne. Således har flere privatansatte ret til fuld løn under barselsorloven og dele af forældreorloven, ligesom det også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn, svarende til det beløb din arbejdsgiver kan få refunderet af dagpenge fra udbetaling Danmark og refusion fra barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver, dvs. hvad der står i din kontrakt.

Mors yderligere orlov med dagpenge

Når orlovsperioden med halv eller hel løn (halv eller hel) udløber, kan du holde yderligere orlov med dagpenge. Hvor mange uger, du har, afhænger af, hvor mange ugers orlov du og faren/medmoderen har afholdt med træk på jeres fælles dagpengeret efter 14. uge efter fødslen, samt om faren/medmoderen skal afholde yderligere orlov med dagpenge.

Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 uger og faren 6 ugers fravær med løn, har de forbrugt 18 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der resterer 14 ugers dagpengeret.

Du og faren/medmoderen kan vælge at forlænge orloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 54 eller 60 uger. I kan fordele det forlængede fravær mellem jer, som I vil, og evt. placere fraværet samtidigt. Forlænger I orloven, kan I ikke samtidigt udskyde orlov til senere afholdelse.

Dagpengesatsen pr. uge vil ved forlængelsen blive lavere. Den samlede sum dagpenge, I som forældre har til rådighed, svarer til 32 ugers dagpenge, og I bestemmer selv, om summen skal fordeles over et større antal uger.

Flerlinger
Barselsreglerne relaterer sig til fødslen – får du tvillinger eller flere, gælder de samme regler som ved fødsel af ét barn.

Udskydelse af barsel

Forældrene kan i stedet vælge at gemme mellem 8 og 13 uger til senere afholdelse. Det kaldes "retsbaseret" udskydelse, og de udskudte uger skal afholdes i sammenhæng, inden barnet er fyldt 9 år.

Orlov kan også gemmes som "aftalebaseret udskydelse". Forældrene kan aftale udskydelse af mindre end 8 uger og op til 32 ugers orlov. Som navnet antyder, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver herom. De udskudte uger afvikles efter aftale og skal ikke nødvendigvis holdes i sammenhæng. Har du brug for at udskyde mere end 13 ugers orlov, kan du aftale, at de 13 uger betragtes som retsbaseret udskudt, mens resten er aftalebaseret udskudt.

Kun den ene af forældrene kan retsbaseret udskyde orlov, mens begge forældre kan udskyde orlov på aftalebasis. Udskydes orlov til senere afholdelse på den ene eller anden måde, kan forældrene ikke samtidig forlænge orloven, og jeres samlede orlov i forlængelse af fødslen reduceres med de uger, der udskydes.

Endelig kan du efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist med eller uden forlængelse af orlovsperioden, så du starter arbejdet på deltid, fx om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen. Det kan aftales, at forældreorloven forlænges ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Hvis du skifter arbejde inden du har afholdt udskudt orlov, skal du være opmærksom på, om det var en retsbaseret eller aftalebaseret udskudt orlov. Du bevarer nemlig retten til at afholde retsbaseret udskudt orlov i et nyt ansættelsesforhold. Var der derimod tale om aftalebaseret udskudt orlov, skal du indgå en ny skriftlig aftale herom med din nye arbejdsgiver. Du er altså ikke sikret orloven, hvis du skifter arbejde for den del, der er aftalebaseret udskudt.

Varsler for genoptagelse af arbejde

Du skal senest 8 uger efter fødslen – med mindre I aftaler andet – fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet, samt om du på retsbasis vil udskyde orlov. Det betyder i praksis, at du og faren/medmoderen skal have gjort jer klart, hvordan I vil tilrettelægge og fordele jeres orlov i mellem jer senest 8 uger efter fødslen.

Hvor meget orlov kan jeg holde som far/medmor?

For faderen/medmoderen er fraværet efter fødslen delt op i 2 ugers fædreorlov, der normalt holdes fra dagen efter fødslen, og 32 ugers forældreorlov, der er til deling mellem mor og far/medmor.   

Fædreorloven regnes fra dagen efter fødslen, men du kan vælge at placere fraværet fra selve dagen for fødslen. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du placerer de 2 ugers fravær på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. De 2 ugers fravær skal holdes i sammenhæng og kan ikke overføres til barnets mor, hvis du undlader at udnytte fraværsmuligheden.

Du skal varsle afholdelse af fædreorlov senest 4 uger inden termin.

Hvad får jeg i løn under barsel som far/medmor, når jeg er privatansat?

Er du ansat på en privat klinik eller i en privat virksomhed, kan du have ret til hel eller delvis løn under fædre- og forældreorlov. Det afhænger af den aftale, du har med din arbejdsgiver. Flere privatansatte har ret til fuld løn under fædreorloven og dele af forældreorloven. Det kan også kan være aftalt, at der ydes en maksimeret løn svarende til det beløb, arbejdsgiver kan få refunderet i dagpenge og fra barselsfonden barsel.dk. Dine rettigheder afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver.

Kan vi holde orlov sammen?

I kan holde orloven samtidigt eller forskudt for hinanden.

Holder du som far/medmor orlov ud over de 2 første uger i forbindelse med fødslen, sker det med træk på jeres fælles 32-ugers dagpengeret efter 14 uger efter fødslen, og det har indflydelse på varigheden af den samlede orlov.

Når orlovsperioden med løn under barsel udløber, kan du holde yderligere orlov med dagpenge. Hvor mange uger afhænger af, hvor mange ugers orlov du og moren har afholdt med træk på jeres fælles dagpengeret efter 14. uge efter fødslen, samt om moren skal afholde yderligere orlov med dagpenge.

Er min arbejdsgiver medlem af barsel.dk?

Din arbejdsgiver vil altid være medlem af en barselsfond, typisk www.barsel.dk. Han kan få refusion for ansatte, der får hel eller delvis løn under barsel og er berettiget til barselsdagpenge.

For mødre udgør refusionen perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 2 uger efter fødslen. For fædre/medmødre udgør refusionen løn under 2 ugers fædreorlov. Herudover kan der refunderes 25 uger til deling mellem forældrene.
Refusion gives op til et loft. Der gives også refusion af feriepenge, men ikke af pension.

Hvor mange uger kan jeg som privatansat, men omfattet af overenskomst, holde orlov med løn?

Mange af de overenskomster, Danske Fysioterapeuter har indgået på det private område, giver lønrettigheder under barsel, der svarer til de overenskomster, der er på det offentlige område. Der kan være enkelte undtagelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620