Omsorgsdage

Som offentligt ansat har du ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år. Omsorgsdagene gives pr. kalenderår fra barnets første år (år 0) til og med det år, barnet fylder 7 år. Som privatansat har du kun ret til omsorgsdage med løn, hvis det fremgår af din kontrakt eller overenskomst.

Omsorgsdage er fridage med løn, som du kan bruge til omsorg for dine børn til og med det år, barnet fylder 7 år. 1. januar hvert år får du ret til 2 nye omsorgsdage pr. barn. Omsorgsdage bortfalder som hovedregel ved årets udgang, hvis de ikke er afholdt.

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden, men ikke `pap-forældre´. Det er alene betingelsen for omsorgsdage, at du har et barn, der opfylder alderskriteriet, og det er ikke en forudsætning, at du var ansat på det tidspunkt, hvor barnet er født. Hvis begge forældre er offentligt ansatte, har de begge ret til omsorgsdage.

Ikke afholdte omsorgsdage for den nyfødte fra kalenderåret, hvor barnet er født/modtaget, kan du overføre til det følgende kalenderår. Dette gælder uanset, hvornår på året barnet er født/modtaget. Selvom din barsel slutter før årsskiftet, kan du benytte retten til at overføre omsorgsdage for den nyfødte.

For søskende har du ret til at overføre deres omsorgsdage til det kalenderår, hvor du ophører med at holde orlov. Det er dog en forudsætning, at du har været forhindret i at holde omsorgsdagen hele kalenderåret. Som hovedregel skal du derfor sørge for at få holdt dine omsorgsdage, inden du går på barsel.

Du kan godt holde omsorgsdage, selvom den anden forælder holder barsel.

Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt. Hvis du skal bruge dagen på at ledsage dit barn til fx speciallæge, skal arbejdspladsen tage videst muligt hensyn til, at du kan bruge dine omsorgsdage til et sådant formål.

Omsorgsdage placeres på dage, der ellers ville have været arbejdsdage, og de kan holdes som halve eller hele dage.

Bliver du syg forinden, du afholder omsorgsfravær, udskydes fraværet. Bliver du syg på dagen, betragtes omsorgsfraværet som afholdt.

En planlagt omsorgsdag annulleres hvis du bliver syg forud for dagen. Du skal melde dig syg på sædvanligvis inden omsorgsdagen starter.

Hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen betragtes den som afholdt.

For forældre med ansættelse i staten fra før 1.10.2005, og som er forældre til børn født før 1.10.2005, gælder særlige regler. Hvis du var ansat på fødselstidspunktet, har du i alt 10 omsorgsdage for barnet, som skal afvikles, inden barnet fylder 18 år. 

Alle lønmodtagere har fra 2. august 2022 fået ret til ulønnet omsorgsorlov på op til fem dage hvert kalenderår. I 2022 er retten begrænset til 2 omsorgsdage, men fra 2023 og frem vil du have ret til 5 dage årligt.

Du kan bruge omsorgsdagene på personlig omsorg eller støtte for dine pårørende, eller en person i din husstand, hvis der er behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
Det er en betingelse for afholdelse af omsorgsdagene, at behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand kan dokumenteres. Din arbejdsgiver kan kræve, at du får en læge til at dokumentere behovet. Dokumentationen kan for eksempel være en indkaldelse til behandling. Det er dig, der skal fremskaffe og eventuelt betale for den relevante dokumentation.

Du kan holde alle omsorgsdagene på én gang eller som enkelte dage. Dagene giver dig ret til at holde fri, men du har ikke krav på løn eller dagpenge i forbindelse med fraværet.

I loven er der ikke opstillet krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om en omsorgsorlov. Men Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du altid varsler så tidligt som muligt.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620