National klinisk retningslinje for behandling af dysfagi

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af øvre dysfagi fra 2015.

Formålet med den kliniske retningslinje "Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser" fra 2015 er at afdække effekten af relevante opsporingsprocedurer og udredningsmetoder samt indsatser i forhold til øvre dysfagi, med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden.

Øvre dysfagi er en hyppigt forekommende følgetilstand ved flere sygdomme. Ved øvre dysfagi er det nødvendigt med en tværfaglig indsats, der inddrager sundhedspersoner med relevante kundskaber og kompetencer fra både lægefaglige-, sygeplejefaglige-, terapeutiske-, audiologopædiske- og human ernæringsspecialer.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser hos Sundhedsstyrelsen

Hent pixi-udgave af national klinisk retningslinje for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (2019)