Specialister og certificerede klinikere i pædiatrisk fysioterapi

Her finder du fysioterapeuter, der er godkendt som specialist eller certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi.

Specialister

Region Hovedstaden

TitelBritta Andersen_1.jpg

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har 15 års erfaring med at arbejde med børn med funktionsevnenedsættelser, først i en specialinstitution, nu i Elsass Fonden, hvor jeg arbejder med børn med CP. Især ift. den tidlige indsats.
Jeg arbejder familiecentreret og tværfagligt med ergoterapeut, psykolog og forskere. Mit fokus er barnets ressourcer, motivation og deltagelse i hverdagen.
Herudover underviser jeg studerende på fysioterapeutuddannelsen, og har en Master i Neurorehabilitering ved Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: Britta Andersen

Hjemmeside: elsassfonden.dk

Mail: ba@elsassfonden.dk

Tlt.: 20 66 17 85

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Kompetencer

Min erfaring begyndte i specialbørnehaver i 1988. Her har jeg arbejdet indenfor småbørns området, med børn med udviklingsforstyrrelser.
Observationer, tværfaglig udredning, undervisning samt rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger og lærere, er centralt i mit arbejde i PPR, Frederiksberg, hvor jeg har været ansat siden 2003.
Jeg er endvidere underviser og med underviser blandt andet hos Danske fysioterapeuter. Min undervisning har taget udgangspunkt i min Master omkring vejledning ind i det pædagogiske felt, samt fysioterapeuters rolle i den organisatoriske ramme deres arbejdsplan byder.
Som censor på Bachelor opgaven, får jeg indblik i ny viden.
Senest har jeg været med i arbejdsgruppen omkring Kliniske retningslinjer for behandling af autismespektrumsforstyrrelser hos børn og unge.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 28 98 11 53
Mail:mariannkwowern@gmail.com
LinkedIn: Mariann K. Wowern

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Afventer

Kontaktoplysninger

Afventer

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har kliniks erfaring gennem 20 år indenfor pædiatriske fysioterapi, og erfaring med at indgå i et tværprofessionelt teamsamarbejde omkring børneundersøgelser, udredninger og vurderinger i en Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Jeg arbejder med tidlig indsats og behandler børn med forskellige diagnoser og komplekse problemstillinger, ud fra en forståelse af at såvel kognition som motorik udvikles gennem aktive problemløsende handleprocesser med skiftende opgaver og omgivelser, og på baggrund af barnets egen drivkraft og motivation.
Jeg har en Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme og erfaring med at anvende video som vejledningsmetode, til forældre, lærere og pædagoger og andre samarbejdspartner.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30 25 58 87

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg arbejder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) i Frederiksberg Kommune, hvor jeg har været ansat de sidste 14 år.

I mit arbejde i PPR har jeg erfaring med konsultativt arbejde, hvor jeg dels indgår i tværfaglige opgaver, dels undersøger, vurderer og vejleder, primært om børn inden for det specialpædagogiske felt, med lettere sansemotoriske problemstillinger, ADHD og ASF.

Jeg indgår også i forskellige projektarbejder:

Et skoleprojekt i idræt med fokus på at øge alle elevers grundmotoriske forudsætninger med særligt fokus på, at inkludere børn der har lettere motoriske vanskeligheder.

Et satspuljeprojekt i samarbejde med en ergoterapeut og psykolog om krop og læring i indskolingen, hvor der er fokus på børns regulering og læringsmiljøet i klassen. Er med i et vidensteam i PPR om flygtningebørn og deres inklusion i skole og daginstitution.

I min masteruddannelse har jeg haft fokus på hvorledes børn med særlige vanskeligheder kan inkluderes i skolen.
Jeg er optaget af, hvorledes det er er muligt at skabe betingelser for at inkludere børn i dagtilbud/skolen og samtidig have et fokus på, at inklusion skal være meningsfuld for barnet.

Jeg er ligeledes optaget af hvorledes krop og læring spiller sammen og hvordan vi som fysioterapeuter kan bidrage med en kropslig vinkel til udviklende læringsmiljøer for alle børn.

Jeg har erfaring med at formidle af mit fag til pædagoger og lærere samt formidling til fysioterapeuter.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 60 23 44 45
Mail: Idaingerslev.hansen@gmail.com

Region Midtjylland

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har +20 års erfaring indenfor pædiatrisk fysioterapi, herunder sundhedsfremme, forebyggelse, udredning, behandling, træning, rehabilitering og habilitering. Jeg har stor erfaring i at samarbejde både monofagligt og tværprofessionelt, og jeg er på alle måder stærk forankret i specialet pædiatri, og har en opdateret og specialiseret viden på området.
Som fysioterapeut med specialist godkendelse i pædiatri har jeg et bredt kendskab til forskellige målgrupper, og har arbejdet med rigtig mange børn, både med almindelige medfødte og erhvervede sygdomme eller diagnoser. Jeg har derfor viden om og erfaring med normal funktion samt afvigelser.
Jeg er underviser på Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Her underviser jeg blandt i pædiatri, pædagogik samt psykologi. Jeg laver forskning i børn med opmærksomhedsmæssige forstyrrelser i folkeskolen. Jeg har en Master i læreprocesser samt en sundhedsfaglig diplomuddannelse samt en lang række speciale relevante kurser. Gennem en periode på 6 år har jeg været formand for DSPF. Jeg er stadig medlem af DSPF, og bidrager ad hoc med min viden til bestyrelsen og selskabet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 42 30 38
Mail: hanne.chr@live.dk

Titel

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg er stifter og partner i Neuro-Team – et tværfagligt team. Jeg arbejder som konsulent/behandler med at gøre livet bedre for mennesker med neuropsykologiske diagnoser (ASF og ADHD) gennem en øget forståelse af de udfordringer, der følger med de diagnoser. Ved samtaler, pædagogisk vejledning, terapi og supervision til personen selv, forældre og fagfolk. Desuden undervisning i bl.a. handicapforståelse, konfliktforebyggelse, sensoriske udfordringer m.m. til fagfolk og forældre. Derforuden sansemotoriske udredninger, m/sensorisk- og stressprofiler.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 29 18 63 77
Mail: kirsten@neuro-team.dk
Web: neuro-team.dk
LinkedIn: Kirsten Bundgaard Larsen

Region Syddanmark

TitelGitte_1.jpg

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2006 og har arbejdet inde for børneområdet lige siden. Først på Fjordskolen i Aabenraa (2006), dernæst i Nuuk i Grønland (2006-2011) og efterfølgende i PPR og rehabiliteringsafdelingen i Hedensted Kommune (2011-2015). Fra 2012-2019 drev jeg privat klinik – Gittes Børnefysioterapi, hvorefter jeg blev ansat hos BørneSpecialisterne, hvor vi rådgiver forældre, i hele landet, der hjemmetræner deres barn. Vi har stort fokus på tværfaglighed, motivationen hos børn og forældre, samt at træning skal være hverdagsnært og meningsfuldt. Siden 2014 har jeg desuden været VISO specialist gennem Vejlefjord Børneneurocenter, og rådgiver ift. børn med kombinationer af motoriske, sensoriske og psykosociale vanskeligheder.  

Jeg har en diplomuddannelse indenfor rehabilitering, neuropædagogik og -psykologi (2011) og blev Cand.scient.fys. i 2019. Her afsluttede jeg med et prægraduat i forskningsenheden Research in Childhood Health på SDU og med specialet: "The effects of sports and cycling to school on executive functions in Danish children in 1st grade." 
Jeg håber at kunne fortsætte min akademiske karriere med en PhD grad.  
 
Jeg er en ambitiøs børnefysioterapeut, og passioneret omkring børn på flere områder, specielt inden for kombinationen af fysioterapien, neuropædagogikken og neuropsykologien. 

Kontaktoplysninger

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gitte-bornefysioterapeut/ 

Hjemmeside: https://www.bornespecialisterne.dk/ 

Mail: gms@bornespecialisterne.dk  

Tlf.: 30357987 

Specialisttitel og øvrige titler

  • Specialist i pædiatri

Kompetencer

Jeg er danskautoriseret fysioterapeut fra 2003. Derudover har jeg i 2008 taget en mastergrad i rehabilitering ved Syddansk Universitet med speciale i sundhedsfremme og borgerinddragelse.

Jeg har gennem 25 år opbygget et indgående kendskab til børn, unge og voksne med forskellige former for funktionsforstyrrelser. Har især kompetencer inden for det pædiatriske område - børn og børns udvikling fra 0-18 år med generelle, specifikke og multiple funktionsnedsættelser.

Derudover har jeg erfaring i at videregive og undervise kollegaer, andre faggrupper, forældre og børnene/ unge på baggrund af den sundhedsfaglig viden, jeg har tillagt mig gennem årene via kurser og senere via min mastergrad. Jeg har været primus motor i planlægningen, udvikling og styringen af formidling/ implementeringen af et nyt træningskoncept, som stiller høje krav til samarbejde og tværfaglighed til såvel intern og ekstern personale, såvel som min egen faggruppe.

Målgruppe

  • Fysioterapeuter
  • Andre faggrupper
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Borgere, medier
  • Myndigheder, patientforeninger, forsikringsselskaber m.m.

Formidling

Mundtlig, gennem supervision, teoretisk, praktisk/klinisk.

Kontaktoplysninger

Telefon: 20583652
Mail: boernefys@gmail.com

Se Magdalena Hansens CV

TitelMaja Havmøller Stoltz_1.jpg

Specialist i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2005 arbejdet med børn med multible funktionsnedsættelser - særligt med fokus på børn med hjerneskade. I de første 11 år arbejdede jeg i specialbørnehaver på Fyn.

I 2016 blev jeg ansat i BørneSpecialisterne, hvor vi tilbyder hjemmetræning til familier i hele Danmark. Jeg arbejder i høj grad familiecentreret, og min vigtigste opgave er at klæde forældrene på til deres særlige opgave i hjemmetræningen. Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer både barnets og familiens motivation, og hvordan træning kan integreres i en hverdagsnær og meningsfuld kontekst med fokus på deltagelse.

I 2022 færdiggjorde jeg en Masteruddannelse i Neurorehabilitering på Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

Email: mhs@bornespecialisterne.dk

Tlt.: 31 32 70 39

Certificerede klinikere

Region Hovedstaden

Afventer beskrivelse.

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har arbejdet som børnefysioterapeut i 20 år og er ansat i PPR i Hillerød kommune. Jeg varetager behandling, råd og vejleding til børn og deres familier og relevante samarbejdspartnere i daginstitution og skole samt kommunens special skole, hvor vi bl.a.  har kørt projekt med børn som træner i Innowalk. Jeg arbejder sammen med sundhedspl. omkring babyer med skævekranier og forsinket motorisk udvikling og ser nogle af familierne i Åbent-hus. Jeg er kommunal kontaktperson for CPOP i Hillerød kommune.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 72 32 88 04
Mail: ingr@hillerod.dk

Afventer beskrivelse.

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har været beskæftiget med børnefysioterapi de sidste 18 år i ind- og udland. Jeg har løbende taget supplerende videreuddannelser og har opbygget en bred erfaring og forståelse for barnets motoriske, sansemotoriske, neurofysiologiske og psykologiske/samspilsmæssige udvikling. Jeg er certificeret Marte Meo terapeut og Osteopatisk Kraniosakral terapeut og har særlige kompetencer indenfor barnets første leveår. Jeg har de sidste 12 år været ansat som børnefysioterapeut i Motorikhuset Lyngby- Taarbæk Kommune, og åbner primo 2021 egen klinik med speciale i barnets første leveår.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 58 17 19
Mail: theresehoernoe@yahoo.com
Web: denlillekrop.dk fra januar 2021
LinkedIn: Therese Hørnø Walz

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi.

Afventer beskrivelse.

Region Midtjylland

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 2005 arbejdet indenfor børneområdet, hvoraf jeg de sidste 12 år har arbejdet på IKH, Specialrådgivningen. Erfaring med bred tværfaglig udredning, specialrådgivning og undervisning både lokalt men også som VISO leverandør. Er i gang med at tage en master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisforskning.

Kontaktoplysninger

Tlf.: Arb. 40 16 02 96 / hjem 28 83 78 83
Mail: arb. inge.t.pedersen@ps.rm.dk / hjem ingetornbjerg@hotmail.com
Web: sku.rm.dk

Afventer beskrivelse.

TitelLene Meldgaard Christensen_1.jpg

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Med baggrund i 30 års arbejde med børnefysioterapi blev jeg i 2021 godkendt som Certificeret Kliniker.

Min kliniske erfaring er hovedsageligt knyttet til specialskoleområdet. Her bidrager jeg til, at fysioterapi implementeres i en tværfaglig pædagogisk praksis til gavn for børn og unge med særlige behov.

Ud over en lang række faglige kurser har jeg en sundhedsfaglig diplomuddannelse, der har fokus på rehabilitering af børn, forandrings- og læreprocesser samt formidlings- og undervisningspraksis.

Jeg har i 8 år været medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Derudover har jeg som TR mange års erfaring med MED-samarbejde.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 13 65 10 

Mail: clem@aarhus.dk

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Fysioterapeut med specialiseret erfaring indenfor pædiatri og neurologi og med særlige kompetencer indenfor erhvervet hjerneskade og hjemmetræning.
Koordinering og ledelseserfaring indenfor et specialiseret, tværfagligt område i konstant udvikling og med særlig interesse for høj faglighed, udvikling, samarbejde og kommunikation.
Klinisk underviser og kompetencer indenfor formidling, kommunikation og læringsprocesser.

Kontaktoplysninger

Web: sku.rm.dk

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi.

Titel

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har erfaring i at arbejde med alle typer af børn mellem 0-18 år fra kommunalt regi og igennem neurorehabilitering.
Jeg er særligt interesseret i vuggestue og børnehavebørn med cerebral parese. Jeg har stor erfaring i at integrere fysioterapi i leg og hverdagsbevægelse for denne type af børn. Jeg arbejder familiecentreret og har blik for muligheder for den enkelte familie. Jeg er optaget af bidrage til at børnene får aktive liv, og jeg brænder for bassinterapi. Jeg deltager i CPOP og har stor erfaring med indkøb af hjælpemidler til børn med Cerebral Parese
Jeg har stor erfaring med at arbejde med sensorisk profil, og få barnets behov integreret i hverdagen både i børnehave og skole. Jeg har stor erfaring i at samarbejde med dagplejen om børn med motoriske forsinkelser.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 29 49 13 85
Mail: ull@viborg.dk

Region Syddanmark

TitelInger Nørregard_1.jpg

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har siden 1996 arbejdet inden for børneområdet og ansat i Pædagogisk Enhed, Esbjerg Kommune. Jeg varetager træning individuelt og på hold samt råd og vejledning ift. børn/unge og deres familier. Jeg er kontaktperson i dagplejen og daginstitutioner.


Konsultativt ses børn med sanseforstyrrelser, børn i uro og med forsinket udvikling. Træningsopgaver er bl.a. indenfor neurologiske diagnoser, syndromer og senskader. Jeg har været medfacilitator i forskellige læringsforløb.


Jeg har en fleksibel pædagogisk diplomuddannelse og er certificeret ift. brug af ABI og Challenge test.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 74 15 26

Mail: Inn@esbjerg.dk

TitelJulie Hebsgaard Mærsk_1.jpg

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har 13 års erfaring i pædiatrisk fysioterapi primært indenfor specialområdet. Jeg arbejder nu hos BørneSpecialisterne. Her tilbyder vi hjemmetræning til familier der træner deres barn. Vi vejleder, udfra en familiecenteret tilgang, i værktøjer og inspiration til træning af barnet i deres hverdag. Vi arbejder tværfagligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere. 

I 2022 færdiggjorde jeg min Master i Neurorehabilitering. Jeg benytter i høj grad kompetencer og viden herfra i min dagligdag.  Jeg er særligt optaget af hvordan aktiv deltagelse opnås og derfor barnet og familiens motivation. Generelt har jeg fokus på hvordan vi optimerer muligheden for læring. 

Kontaktoplysninger

LinkedIn: www.linkedin.com/in/JulieHebsgaardMærsk 

Hjemmeside: https://www.bornespecialisterne.dk/

Mail: jhm@bornespecialisterne.dk 

Tlf.: 30208474

TitelPia Aagaard_1.jpg

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Jeg har over 20 års erfaring inden for pædiatrisk fysioterapi herunder sundhedsfremme, forebyggelse, udredning, behandling af ortopædiske småbørn samt træning af børn med sansemotoriske udfordringer.

Størst erfaring har jeg med konsultative indsatser til børn i almenområdet og jeg arbejder som en del af et fast tværfagligt team med psykolog og talesprogkonsulent samt i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, familiebehandlere og pædagogisk personale.

Sundhedsfremme og tidlig indsats har min store interesse og jeg har særlige kompetencer i forhold til phlagiocephalie problematikker, præmaturitet og børn med forsinket sansemotorisk udvikling.                                Derudover fylder børn med motorisk uro, overbelastet nervesystem og sansebearbejdnings problematikker i min praksis.

Jeg har løbende taget supplerende videreuddannelse og har opbygget en bred erfaring og forståelse for barnet motoriske, sansemotoriske, neurologiske og psykologiske / samspilsmæssige udvikling, og har i dag en praksis, hvor der er fokus på barnets aktivitet og deltagelse, og hvor jeg samarbejder tæt med forældre og andre omsorgspersoner og vejleder i aktiviteter, der kan implementeres i barnet hverdag.

Siden 2014 været en del af redaktionen i Børn i Fysioterapi, hvor vi formidler viden til andre børnefysioterapeuter.

Kontaktoplysninger

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pia-aagaard-7b728476/

E-mail: paa@odense.dk

Tlf.: 21 25 56 27

TitelKvinde.jpg

Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi

Profil

Siden 2003 har jeg været ansat i Pædagogisk Enhed i Esbjerg kommune, hvor de primære arbejdsopgaver er observationer og undersøgelser/test af skolebørn med vejledning til forældre/faggrupper/ børn/unge som både forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, og som en del af et tværfagligt samarbejde.  

Jeg er optaget af at udvikle og skabe nye måder at se - og anvende - min fysioterapeutiske faglighed på. Sammen med en kollega har jeg bl.a. udviklet metode for ”Observationer i læringsmiljøer”, og Læringsforløb til vuggestuer, børnehaver og skoler, hvor vi anvender den forskningsbaserede del af viden fra mindfulness.

Jeg har en fleksibel Diplom uddannelse samt Klinisk vejleder modulet, og er efteruddannet indenfor mindfulness med MBSR, MBCT og ”Mindfulness mentor for børn”.    

Kontaktoplysninger

Email: mope@esbjerg.dk

Tlf.: 21 79 83 13

Region Nordjylland

Afventer beskrivelse.