Video- og telefonkonsultationer kan gives med tilskud

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en midlertidig aftale om telefon- og videokonsultationer til lægehenviste patienter under praksisoverenskomsterne, som gælder for telefon- og videoydelser udført fra og med den 25. marts 2020.

Vi har indgået en midlertidig aftale om video- og telefonkonsultation (telemedicin) med sygesikringstilskud.

Telefon- og videokonsultation kan bruges til at yde rådgivning og vejledning til lægehenviste patienter via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling.

Ydelsen afregnes med 250 kr. Den nye honorarbærende ydelseskode (4531) er meldt ud til IT-leverandørerne med henblik på implementering i klinikkernes IT-systemer pr. 25-03-2020. Husk at kombinere med en registreringskode: 1045, hvis det er en telefonkonsultation, og 1046, hvis det er en videokonsultation.

Ved anvendelse af telefon- eller videokonsultation vil der ikke være krav om, at patienten underskriver regningen, hverken fysisk eller ved registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten skal gemme det elektroniske afregningsmateriale i 2 år og vil i øvrigt kunne dokumentere konsultationen via sin journal.

Hent takster for video- og telefonkonsultationer gældende henholdsvis resten af marts og fra 1. april

Hent aftale om video- og telefonkonsultationer

Aftalen omfatter alle specialer og patientgrupper, som behandles under overenskomsterne om almen fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65).

Disse patienter vil også kunne modtage telemedicinske ydelser. Men ikke på hold, da telemedicinske ydelser under aftalen ikke kan udføres på hold. Telemedicin er således en individuel ydelse, men det er ikke problematisk i forhold til reglerne om, at patienter i denne gruppe skal have holdtræning. De telemedicinske ydelser vil således ikke indgå i den særlige opgørelse vedr. normalbehandling til patienter uden svært fysisk handicap i den årlige kontrolstatistik.

Disse patienter kan også modtage telemedicinske ydelser i det omfang det er fagligt relevant. Det skal blot foregå individuelt.

Nej, der er ikke nogen særlig grænse vedr. det, ligesom der ikke er for de øvrige ydelser i overenskomsten. Fysioterapeuten skal naturligvis altid kunne stå inde for det faglige indhold og relevansen af de gennemførte konsultationer.

Det er naturligvis først og fremmest rådgivning til patienten. Herunder også instruktion af øvelser, førstekonsultation og statuskonsultation. Se aftalens ydelsesbeskrivelse.

Da ydelsen ikke foregår ved fysisk fremmøde, er det nødvendigt, at der er en særlig opmærksomhed på, at patienten er klar over, at der påbegyndes en konsultation. Herunder skal patienten være oplyst om egenbetalingen, hvis det er speciale 51 eller 57. Og der skal være sat særskilt tid af til konsultationen, så den adskiller sig fra øvrige telefoniske henvendelser som tidsbestilling mv.

Endvidere er der for telemedicinske ydelser ikke krav om underskrift på regningen eller registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten gemmer det elektroniske regningsmateriale i 2 år og kan i øvrigt dokumentere konsultationen via journalen.

Forsikring & Pension har oplyst, at de den 24. marts har skrevet følgende ud til deres medlemmer (forsikrings- pensionsselskaberne):
”Vi opfordrer til, at de selskaber, som dækker fysioterapi, bakker op om aftalen og muliggør dækning af udgifter til kundernes video- eller telefonkonsultation hos fysioterapeuter, hvad enten fysioterapeuten har ydernummer eller ej.”

Fra sygeforsikringen "danmark" har vi fået oplyst, at der gives et tilskud på kr. 88,00 til telefon- og videokonsultationer, og at det gælder for behandlinger foretaget fra og med den 25. marts.

Se også

Nyhed: Aftale om telemedicin i fysioterapipraksis

Kom godt i gang med videokonsultation i fysioterapipraksis

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608