Balladen om blinde fysioterapeuter

I 1970'erne gik bølgerne højt på Fysioterapeutskolen i København, hvor skoleleder Inga Denver ikke ønskede at uddanne blinde fysioterapeuter. Hun blev fyret, genansat efter at ombudsmanden havde været inde over sagen, og derefter fyret igen.
Det trak store overskrifter i aviserne, da Inga Denver blev afskediget for anden gang. Her er det politikken den 15. januar 1976.

Det startede ellers så godt. Inga Denver blev i foråret 1968 ansat på Fysioterapeutskolen i København, som dermed havde fået den første skoleleder, der var fysioterapeut. Og den ny leder var tillige helt på bølgelængde med studenteroprørets paroler om demokrati og studenterindflydelse.

I løbet af kort tid lykkedes det Inga Denver at skaffe bedre lønninger til undervisningsassistenterne. Det skete efter hun i pressen havde peget på problemer med at rekruttere undervisere, og få sat gang i en debat om rollefordelingen mellem læger og fysioterapeuter.

Da de studerende i 1972 selv arrangerede temakursus i socialmedicin, var det helt i overensstemmelse med Inga Denvers holdninger.

I 1971 søgte to blinde ind på fysioterapeutskolen. Ansøgningerne blev afvist med henvisning til, at deres karaktergennemsnit var for lavt, men også at det vil være svært for blinde at gennemføre fysioterapeutuddannelsen, der de seneste år havde ændret karakter.

Afslagets ordlyd fik Dansk Blindesamfund til at henvende sig til Socialstyrelsen, der indkaldte Inga Denver til et møde. For siden 1943 havde der eksisteret en aftale om, at blinde havde adgang til fysioterapeutuddannelsen, der skulle foregå på Københavnerskolen.

Imod uddannelse af blinde fysioterapeuter

Inga Denver havde tidligere givet udtryk for, at hun principielt var imod optagelse af blinde. Hun havde opbakning fra et flertal af skolebestyrelsen, der pegede på, at det var uforsvarligt af faglige og pædagogiske grunde at optage blinde elever. Endvidere var det en ekstra byrde og med til at devaluere undervisningen for de øvrige elever.

Resultatet blev, at Sundhedsstyrelsen nedsatte et udvalg, der skulle kigge på uddannelsen. I april 1975 fik Indenrigsministeren overdraget udvalgets betænkning, som konkluderede, at blinde fortsat bør kunne uddanne sig til fysioterapeuter, og at der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Pres og chikane af lærere og elever 

I mellemtiden havde tre lærere på Fysioterapeutskolen i København valgt at opsige deres stillinger, da de følte sig chikaneret og presset til at vende sig mod uddannelsen af blinde. De blinde elever kunne fortælle, at debatten påvirkede dem, og det var en belastning, at flere lærere havde rejst diskussion om, synshandicappede overhovedet var egnet til faget.

Samtidig havde formanden for Dansk Blindesamfund, Svend Jensen, videresendt et brev til Indenrigsministeriet, hvor Inga Denver beskyldte ham for ”smudsige metoder” og at udøve politisk pres for at opnå ”usaglige resultater”.

Inga Denver fik en skriftlig påtale for brevet og blev indskærpet, at det var hendes opgave at skabe ro om uddannelsen. Inga Denver tilkendegav, at hun agtede at efterleve ministeriets pålæg om at uddanne blinde, men at hun var i tvivl om lærernes villighed til at medvirke.

27. juni 1975 blev Inga Denver fyret som leder af Fysioterapeutskolen i København.

Protester og støtteerklæringer

26 af skolens 30 undervisere protesterede og tilkendegav, at de ville overveje deres tilknytning til skolen, hvis afskedigelsen stod ved magt. Imens indbragte Inga Denver sagen for Folketingets ombudsmand.

En gruppe studerende anmodede Danske Fysioterapeuter om at støtte Inga Denver og blokere stillingerne på Københavnerskolen indtil ombudsmandens undersøgelse lå klar. Alt imens begyndte støtteerklæringerne til Inga Denver at indløbe fra fysioterapeuter over hele landet

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse fik en redegørelse såvel fra Indenrigsministeriet som Inga Denver. Efterfølgende besluttede et flertal i bestyrelsen ikke at gå ind i sagen, da vurderingen var, at opsigelsen var rimeligt begrundet.

Det medførte et hav af læserbreve og resolutioner i foreningens fagblad, hvor der blev skældt ud på foreningens formand Vivian da Costa Ferreira og hovedbestyrelsen. Samtidig begyndte medierne at interessere sig for sagen. Særligt dagbladet Information valgte at dække forløbet tæt.

Kritik fra ombudsmanden

9. september 1975 kom redegørelse fra ombudsmand Lars Nordskov Nielsen som konkluderede, at der var væsentlige fejl i afskedigelsen. Han henstillede til Indenrigsminister Egon Jensen (S) om at tage afgørelsen op til fornyet overvejelse.

Kort efter meddelte ministeriet Inga Denver, at afskedigelsen var bortfaldet. Men også, at man fortsat nærede tvivl om hendes evner til at sikre uddannelsen af svagsynede elever og derfor fortsat overvejede at afskedige hende.

Den varslede opsigelse sket i begyndelsen af januar 1976. Dermed var Inga Denver fyret fra sin stilling som leder på Fysioterapeutskolen i København for anden gang.

I begyndelsen af februar var der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter med ét punkt på dagsorden: ”Orientering og drøftelse vedrørende bestyrelsens dispositioner i forbindelse med Indenrigsministeriets afskedigelse af skoleleder Inga Denver”.

Det blev et syv timers langt og stormfuldt møde, som dog endte med at bakke op om formanden og bestyrelsen. Inga Denver anlagde sag mod Indenrigsministeriet for uberettiget afsked. Hun tabte sagen og efterfølgende en retssag i Højesteret om, at retsformanden i Landsretten skulle have været inhabil.

Der blev uddannet et meget lille antal blinde på Fysioterapeutskolen i København op gennem 1970’erne. Siden slutningen af 1980’erne er der ikke optaget blinde på skolen.

I 2001 ophørte samarbejdet mellem Københavnerskolen og Instituttet for Blinde og Svagsynede, som siden har frarådet blinde at vælge uddannelsen. På de øvrige skoler i landet er der i samme periode uddannet svagsynede fysioterapeuter, som er kommet i arbejde.