Effekt af Bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi

Denne CAT undersøger effekten af Bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi.

Titel

Effekt af Bobath til Voksne med Hemiparese efter Apopleksi.

Specialer

Rehabilitering

Neurologi

Forfatter

Katrine Kindtler Krag-Andersen, Fysioterapeut, Cand. Scient Fys.-studerende. Syddansk Universitet Odense,

Mail: katrinekragandersen@gmail.com

Denne CAT er udarbejdet som en del af modulet ”Evidensbaseret Fysioterapi. Kritisk belysning af undersøgelse, intervention og effektvurdering i fysioterapeutisk praksis” på 2. semester af kandidatuddannelsen i fysioterapi på Syddansk Universitet.

Publiceringsdato

16. maj 2024

Baggrund

Apopleksi udgør en af de primære årsager til, at voksne får et handicap (1). Foruden kognitive udfordringer, ses ofte et fysisk handicap som følge af tabt eller forringet neuromuskulær kontrol (2, 3), hvor gangfunktionen påvirkes eller mistes hos cirka 80% af de overlevende apoplektikere (4). Da gang betragtes som én af de mest afgørende funktioner i udførslen af dagligdagsaktiviteter (ADL) (4), er rehabilitering heraf afgørende for patientens selvstændighed og mulighed for deltagelse i samfunds- og beskæftigelsesaktiviteter (4-7).

Generhvervelsen af motoriske funktioner er en kompleks proces, der, foruden genetiske, patofysiologiske og sociodemografiske faktorer (8), afhænger af det terapeutiske forløb (8). Herfor kan fysioterapeuten anvende forskellige tilgange, hvor Bobath og Task-Oriented Training (TOT) udgør to af de mest almindelige (4).

Bobath-konceptet fokuserer på motorisk læring og sensomotorisk kontrol (9), og har til formål at optimere patientens funktionsniveau gennem forbedring af postural kontrol samt facilitering af selektive, naturlige og aligned bevægelser rettet mod ADL (9). Tilmed forsøges kompensationsstrategier minimeret, hvortil terapeuten ofte benytter teknikker som berøring samt omgivelsesmæssige og verbale ’cues’ (10).

I kontrast til Bobath, beror TOT på antagelsen om, at det bedste resultat opnås ved gentagelse af funktionelle bevægelser (11). Tilsvarende Bobath inddrages funktionelle ADL-opgaver, men antallet af repetitioner anses her som det primære mål, hvorfor kvantitet præfereres fremfor kvalitet (11).

Da mange af subakutte postapoplektiske forløb i Danmark foregår kommunalt (12), synes det interessant netop i dén kontekst at undersøge, hvilken af disse tilgange, der har størst effekt på gangfunktion.

Klinisk spørgsmål

Hvad er effekten af Bobath anvendt til voksne med hemiparese i kommunal rehabilitering efter apopleksi sammenlignet med Task-Oriented Training målt på gangfunktion?

Inklusionskriterier

 • P: Personer over 16 år (13) med subakut (<6 måneder (14)) hemiparese i kommunal rehabilitering
 • I: Bobath
 • C: TOT
 • O: Gangparametre
 • S: RCT og SR prioriteret efter evidensniveau og nyeste publiceringsdato

Eksklusionskriterier

 • Ortopædkirurgiske, andre neurologiske sygdomme eller svære kognitive udfordringer som potentielt påvirker den motoriske funktion
 • Kombineret med alternativ behandling fx dry needling

Søgestrategi

Den systematiske litteratursøgning blev foretaget i databaserne MEDLINE, Embase og CENTRAL jf. anbefalingerne fra Cochrane Handbook (15). Med afsæt i det kliniske spørgsmål udformedes følgende grundmatrix vha. konceptualiseringsmodellen, PICO:

På baggrund af præsøgninger i PubMed syntes litteraturen blot med PI-kombinationen begrænset, og da særligt domænet, Gait parameters, er bredt og uspecificeret, blev CO-fokusordene udeladt i den endelige søgning. Søgematrixen (Tabel 2) blev udarbejdet med inspiration fra Pathak et. Al 2021 (16), hvor trunkeringer og fraseringer anvendtes for hhv. at sikre alle relevante suffikser og undgå unødvendig støj, mens Boolske Operatorer ”OR” og ”AND” (17) benyttedes for at kombinere søgetermerne.

Søgematrixen blev adapteret til de øvrige databaser, mens citationssøgning på det inkluderede studie blev foretaget i Web of Science. Den endelige søgning blev foretaget d. 23/02/2024 (Bilag 1), hvor 1177 studier blev identificeret. Covidence (18) ekskluderede 360 dubletter, mens de resterende 817 studier blev screenet på titel og abstract af forfatteren, hvoraf 33 blev vurderet egnet til fuldtekstlæsning. På baggrund af in- og eksklusionskriterierne inkluderedes det nyeste SR:

Scrivener et. al. (2020). Bobath training is inferior to task specific training and not superior to other interventions in improving lower limb activities after stroke: A systematic review with meta-analysis (19).

Ydermere identificeredes ét nyere RCT, Sütçü et al (2023) (20), men inkluderedes ikke, idet studiets størrelse (n=32) ikke gav anledning til at tro, at konklusionen ville ændres nævneværdigt, hvis dette studie blev inkluderet i SR. Ingen studier blev inkluderet ved reference- eller citationssøgninger.

 

CAT-effekt af bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi.png

Kritisk bedømmelse

Det systematiske review med metaanalyser, Scrivener et al. (2020) (19), havde til formål at undersøge, hvorvidt anvendelsen af Bobath til voksne efter apopleksi forbedrede aktivitetsniveau (gang, rejse-sætte-sig, balance), styrke og koordination i underekstremiteterne under sammenligning med bl.a. TOT, styrketræning eller ingen intervention. I alt inkluderedes 22 RCT’er, hvis metodiske kvalitet blev vurderet ud fra foreliggende PEDro scale scores (21), hvor to medforfattere reviewede scoren og diskuterede eventuelle uoverensstemmelser indtil konsensus.

I henhold til det kliniske spørgsmål inkluderedes syv studier (n=409) i en metaanalyse (MA), der undersøgte effekten af Bobath sammenlignet med TOT målt på gangfunktion. Studiernes metodiske kvalitet varierede fra 6-8 ud af 10 på PEDro-skalaen grundet manglende Intention-to-Treat-analyse og allocation concealment samt et frafald >15%. Resultatet viste, at TOT havde en moderat større effekt end Bobath anvendt til voksne efter apopleksi, idet SMD=0.64 (95% CI 0.06-1.21, I2=86%) (15). Patienterne (n=409) blev rekrutteret i både den akutte (0-2 uger) og subakutte (>6 måneder) fase fra hhv. hospitaler og ambulante rehabiliteringscentre. Bobathgrupperne modtog i gennemsnit 17 timers rehabilitering, mens kontrolgrupperne modtog tilsvarende behandling blot med TOT. Outcome var gangparametre herunder 6 Minutes Walk Test (22) og ganghastighed.

Reviewets metodiske kvalitet vurderes til lav vha. AMSTAR 2 (23)  (bilag 2), hvilket primært skyldes manglende undersøgelse og diskussion af potentielle årsager til den substantielle heterogenitet identificeret i MA og betydningen af de enkelte studiers risiko for bias ift. effektstørrelsen. Ifølge AMSTAR 2 Guidelines (24) kan sidstnævnte dog undlades ved inklusion af højkvalitets RCT’er, og da den udvalgte MA beror på syv studier med god metodisk kvalitet jf. PEDro-skalaen, synes fravalget af denne statistiske analyse mindre kritisk end ved inklusion af lavkvalitetsstudier (25). Derudover indeholder studiet hverken en kvalitetsvurdering af evidensen eller grafiske/statistiske tests til at undersøge risikoen for publikationsbias.

Ekstern Validitet

Den eksterne validitet vurderes som moderat, idet studiets resultat i nogen grad kan generaliseres til den danske, kommunale rehabilitering af voksne med hemiparese efter apopleksi. Dette skyldes, at resultatet baseres på voksne patienter, som modtog rehabilitering i tidsperioden fra 0-6 måneder efter det apoplektiske tilfælde, hvilket anses som den almindelige rehabiliteringsperiode i Danmark, idet patienter skal tilbydes opstart af rehabilitering inden for syv dage efter sygehusudskrivelse (26). Ét karakteristikum for studiets patienter, som reducerer generaliserbarheden, var deres evne til at gå selvstændigt evt. med hjælpemiddel ved baseline, da dette imidlertid ikke gør sig gældende for alle apoplektikere. Endvidere angives resultatet med en standardiseret effektstørrelse, hvilket kan vanskeliggøre fortolkning og dermed implementering i praksis (15).

Samlet vurdering samt konklusion

På baggrund af reviewet kan det konkluderes, at TOT har en moderat større effekt på gangfunktionen sammenlignet med Bobath (SMD=0.64, 95% CI 0.06-1.21, I2=86%)), når dette anvendes til voksne i både den akutte og den subakutte efter apopleksi. Et resultat med moderat generaliserbarhed til den danske kommunale rehabilitering, da studiepopulationen inkluderede patienter med apopleksi uanset sværhedsgrad med mindre kognitive følger, som dog alle havde selvstændig gangfunktion ved baseline. Kvaliteten af evidensen herfor vurderes som lav (+OOO) vha. GRADE (27) (Tabel 3) ud fra domænerne: Risk of Bias, Inconsistiency, Indirectness, Imprecision og Publication Bias

Grundet manglende subgruppeanalyser og metaregressioner forbliver den statistiske heterogenitet uforklaret, hvorfor kvaliteten nedgraderes med én som følge af inconsistiency. Tilsvarende nedgraderes med én på baggrund af impressision, da det brede konfidensinterval indikerer usikkerhed om, hvorvidt TOT var superior til Bobath med en lille eller stor effektstørrelse. Der nedjusteres ikke ift. Risk of Bias, da de inkluderede studier var af god metodisk kvalitet. Dog pointeres reviewets lave metodiske kvalitet. I forhold til Indirectness ses ikke incitament til nedgradering, fordi resultaterne kan besvare det kliniske spørgsmål samt at gangfunktion anses som et essentielt endpoint for patienterne. Ligeledes nedgraderes ikke ift. Publication Bias, da MA inkluderede syv af reviewets største studier, samt at ingen relevante protokoller uden efterfølgende publikation blev identificeret i screeningen (28, 29).

Implikationer for praksis

Selvom Bobath traditionelt har været én af de dominerende tilgange i rehabilitering efter apopleksi, bør fysioterapeuter overveje at inkorporere TOT ved målet om øget gangfunktion hos voksne i kommunal rehabilitering efter apopleksi. Dette eksempelvis på gangbånd med vægtaflastende Ergo Trainer, hvis patienten endnu ikke har selvstændig gangfunktion.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Undertegnede erklærer at have følgende interessekonflikter i forhold til ovenstående CAT:

Fagpolitiske: Nej

Økonomiske: Nej

Tabel 3 – Summary of Findings Table

CAT-effekt af bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi-tabel 3.png

Referencer

 1. Salim S. Virani AA, Connie W. Tsao. Heart Disease and Stroke Statistics—2021 Update: A Report From the American Heart Association. American Heart Association; 2021 27/01/2021.
 2. Dimyan MA, Cohen LG. Neuroplasticity in the context of motor rehabilitation after stroke. Nat Rev Neurol. 2011;7(2):76-85.
 3. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [Available from: https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health.
 4. Khalid S, Malik AN, Siddiqi FA, Rathore FA. Overview of gait rehabilitation in stroke. J Pak Med Assoc. 2023;73(5):1142-5.
 5. Mairey I, Rosenkilde S, Klitgaard MB, Thygesen LC. Sygdomsbyrden i Danmark – Sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen, Folkesundhed SIf, Universitet S; 2022 16.02.2023.
 6. Kılınç M, Avcu F, Onursal O, Ayvat E, Savcun Demirci C, Aksu Yildirim S. The effects of Bobath-based trunk exercises on trunk control, functional capacity, balance, and gait: a pilot randomized controlled trial. Top Stroke Rehabil. 2016;23(1):50-8.
 7. Shahid J, Kashif A, Shahid MK. A Comprehensive Review of Physical Therapy Interventions for Stroke Rehabilitation: Impairment-Based Approaches and Functional Goals. Brain Sci. 2023;13(5).
 8. Alawieh A, Zhao J, Feng W. Factors affecting post-stroke motor recovery: Implications on neurotherapy after brain injury. Behav Brain Res. 2018;340:94-101.
 9. Díaz-Arribas MJ, Martín-Casas P, Cano-de-la-Cuerda R, Plaza-Manzano G. Effectiveness of the Bobath concept in the treatment of stroke: a systematic review. Disabil Rehabil. 2020;42(12):1636-49.
 10. Vaughan-Graham J, Cheryl C, Holland A, Michielsen M, Magri A, Suzuki M, et al. Developing a revised definition of the Bobath concept: Phase three. Physiother Res Int. 2020;25(3):e1832.
 11. Afridi A, Malik AN, Rathore FA. Task Oriented Training For Stroke Rehabilitation: A Mini Review. J Pak Med Assoc. 2023;73(11):2295-7.
 12. Sundhedsstyrelsen S. Hjerneskaderehabilitering – en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport. København; 2011.
 13. NICE. Stroke rehabilitation in adults – NICE guideline. UK: National Institute for Health and Care Excellence; 2023
 14. Wu P, Zeng F, Li YX, Yu BL, Qiu LH, Qin W, et al. Changes of resting cerebral activities in subacute ischemic stroke patients. Neural Regen Res. 2015;10(5):760-5.
 15. Higgins JPT TJ, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions: Cochrane; 2023. Available from: Available from www.training.cochrane.org/handbook.
 16. Pathak A, Gyanpuri V, Dev P, Dhiman NR. The Bobath Concept (NDT) as rehabilitation in stroke patients: A systematic review. J Family Med Prim Care. 2021;10(11):3983-90.
 17. Lund H, Juhl C, Andreasen J, Møller A. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis. 1. udg. ed. Kbh.: Munksgaard; 2017. 253 p.
 18. Innovation VH. Covidence systematic review software Melbourne, Australia [Available from: www.covidence.org.
 19. Scrivener K, Dorsch S, McCluskey A, Schurr K, Graham PL, Cao Z, et al. Bobath therapy is inferior to task-specific training and not superior to other interventions in improving lower limb activities after stroke: a systematic review. J Physiother. 2020;66(4):225-35.
 20. Sütçü G, Özçakar L, Yalçın A, Kılınç M. BOBATH vs. TASK-ORIENTED TRAINING AFTER STROKE: An assessor-blind randomized controlled trial. Brain Inj. 2023;37(7):581-7.
 21. (PEDro) PED. PEDro scale PEDro; 1999.
 22. Agarwala P, Salzman SH. Six-Minute Walk Test: Clinical Role, Technique, Coding, and Reimbursement. Chest. 2020;157(3):603-11.
 23. Shea BJ RB, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P,, Welch V KE, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that

 include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ; 2017.  Contract No.: 01/03/2024.

 1. Beverley J Shea BCR, George Wells, Micere Thuku, Candyce Hamel, Julian Moran, David Moher, Peter Tugwell, Vivian Welch, Elizabeth Kristjansson, David A Henry. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017.
 2. Cashin AG, McAuley JH. Clinimetrics: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale. J Physiother. 2020;66(1):59.
 3. Sundhedsloven, § 140.
 4. Group TGW. GRADE Handbook for Grading quality of evidence and strength of recommendations. Holger Schünemann JB, Gordan Guyatt, Andrew Oxman, editorUpdated October 2013.
 5. Cappelleri JC, Ioannidis JP, Schmid CH, de Ferranti SD, Aubert M, Chalmers TC, et al. Large trials vs meta-analysis of smaller trials: how do their results compare? Jama. 1996;276(16):1332-8.
 6. Guyatt GH, Oxman AD, Montori V, Vist G, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 5. Rating the quality of evidence—publication bias. JCE. 2011;64(12).
 7. Bobath B. Adult Hemiplegia – Evaluation and Treatment. 3rd ed: Butterworth-heinemann Ltd; 1990. 208 p.

Bilag 1 – Søgestrenge fra MEDLINE, Embase, Cochrane Library

#

Query – MEDLINE (PudMed)

Resultater fra
23. februar 2024

1

Stroke [MeSH]

178.986

2

Stroke* [tiab]

332.052

3

Cerebrovascular Accident* [tiab]

8.596

4

”cerebral vascular accident*” [tiab]

679

5

CVA [tiab]

3.807

6

Apoplex* [tiab]

3.739

7

”Brain Vascular Accident*” [tiab]

10

8

”Brain infarct*” [tiab]

5.049

9

Hemiplegia [MeSH]

12.075

10

Hemiplegia* [tiab]

10.100

11

Hemipares* [tiab]

12.471

12

”spastic pares*” [tiab]

376

13

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12

401.471

14

Bobath* [tiab]

308

15

neuro-development* [tiab]

897

16

neurodevelopment* [tiab]

55.872

17

#15 OR #16

55.936

18

treatment [tiab]

5.412.761

19

therapy [tiab]

2.387.068

20

#18 OR #19

6.656.358

21

#17 AND #20

11.041

22

NDT [tiab]

1.041

23

#14 OR #21 OR #22

12.212

24

#13 AND #23

411

 

#

Query – Embase (Ovid)

Resultater fra
23. februar 2024

1

exp cerebrovascular accident/

332,731

2

cerebrovascular accident*.mp.

308,898

3

stroke*.mp.

597,648

4

CVA.mp.

8,874

5

Apoplex*.mp.

5,900

6

Brain Vascular Accident*.mp.

18

7

Brain infarct*.mp.

75,477

8

exp paresis/

14,841

9

Hemiplegia*.mp.

29,983

10

Hemipares*.mp.

35,466

11

exp spastic paresis/

2,439

12

Spastic pares*.mp.

2,701

13

Bobath*.mp.

674

14

Neurodevelopment*.mp.

74,433

15

Neuro-development*.mp.

1,726

16

therapy.mp.

10,068,018

17

treatment.mp.

9,114,771

18

14 or 15

75,708

19

16 or 17

14,241,729

20

((Neurodevelopment* or Neuro-development*) adj1 (therapy or treatment)).mp.

446

21

NDT.mp.

1,387

22

1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12

775,307

23

13 or 20 or 21

2,199

24

22 and 23

446

 

#

Query – CENTRAL (Cochrane Library)

Resultater fra
23. februar 2024

1

MeSH descriptor: [Stroke] explode all trees

17.122

2

MeSH descriptor: [Hemiplegia] explode all trees

967

3

(stroke):ti,ab,kw

71.439

4

(Cerebrovascular NEXT Accident*):ti,ab,kw

17.587

5

(CVA):ti,ab,kw

720

6

Brain NEXT Vascular NEXT Accident*

9

7

(cerebral NEXT vascular NEXT accident*):ti,ab,kw

127

8

(Brain NEAR/1 infarct*):ti,ab,kw

1.870

9

(Hemiplegia*):ti,ab,kw

3.002

10

(Hemipares*):ti,ab,kw

1.666

11

(spastic NEAR/1 pares*):ti,ab,kw

68

12

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11

77.215

13

(9):ti,ab,kw

278

14

(Neuro-development*):ti,ab,kw

141

15

(Neurodevelopment*):ti,ab,kw

3.967

16

#14 OR #15

3.982

17

(treatment):ti,ab,kw

948.919

18

(34):ti,ab,kw

864.596

19

#17 OR #18

1.229.442

20

#16 AND #19

2.497

21

(NDT):ti,ab,kw

187

22

#13 OR #20 OR #21

2.806

23

#12 AND #22

320

 

Bilag 2 – Kritisk Vurdering af Systematisk Review (AMSTAR II)

I nedenstående bilag er Scrivener et al (2020) (11) kritisk vurderet af UT ved hjælp af AMSTAR 2. Rationalet bag vurderingerne fremgår af den efterfølgende tabel.

CAT-effekt af bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi-tabel 3-bilag 2.0.png

CAT-effekt af bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi-tabel 3-bilag 2.1.png

 

CAT-effekt af bobath til voksne med hemiparese efter apopleksi-tabel 3-bilag 2.2.png

AMSTAR 2 – Questions

Justification for the assessment

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO?

Ja.

PICO er tydeligt beskrevet i metodeafsnittet (s. 226).

Reviewet inkluderede en population med varierende stroke-sværhedsgrader både fra hospital og kommunal rehabilitering. Interventionen var Bobath, mens sammenligningen var andre eller ingen interventioner. Primære outcome måltes på aktiviteter for underekstremiteterne (siddende balance, RSS, balance, gang, løb, trappegang).

 

Studiedesigns: RCT

 

Tidsramme: Ikke rapporteret ift. de inkluderede studier, hvilket ellers er anbefalet af AMSTAR II.

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations from the protocol?

Delvist ja.

Det er rapporteret, at studiet havde en protokol registreret på PROSPERO (s. 225): PROSPERO CRD42019112451.

 

I protokollen er der ikke angivet en plan for undersøgelse af potentielle årsagerne til eventuel heterogenitet, hvilket synes at være en betydelig mangel.

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review?

Nej.

Det er nævnt, at reviewet kun inkluderer RCT’er (box 1, s. 226), men det er ikke begrundet yderligere.

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy?

Delvist ja.

Der er søgt i fem databaser uden sproglige begrænsninger og med relevante søgetermer som RCT og Bobath.

 

Søgningerne er vedhæftet i appendix 1. Disse kunne dog formegentlig godt have været mere systematiske, idet der er afvigelser mellem databaserne. Årsagen hertil er ikke beskrevet.

 

Der umiddelbart ikke blevet søgt i referencelister, konsulteret med eksperter eller foretaget en opfølgende søgning efter 24 måneder. Da forfatterne har søgt i Embase, er der søgt efter grå litteratur.

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate?

Ja.

Uafhængigt af hinanden vurderede to forskere studiernes berettigelse (s. 226), Eventuelle uenigheder blev diskuteret med en tredje forsker indtil enighed – det er dog ikke beskrevet, hvordan enighed blev opnået.

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate?

Ja.

To forskere foretog dataekstraktionen uafhængigt af hinanden, mens eventuelle uenigheder blev løst af en tredje forfatter. Dataekstraktionen blev reviewed af statistikeren. 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions?

Delvist ja.

De ekskluderede studier er vedhæftet I appendix 2, som en del af en liste med alle studier vurderet egnet til fuldtekstlæsning. Der mangler dog en begrundelse for eksklusionen af de enkelte studier.

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail?

Ja.

I tabel 1 samt i appendix 5 er populationen, interventionen, comparison og outcome beskrevet for det enkelte studie.

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in individual studies that were included in the review?

Ja.

Forskerne anvender PEDro-score (tabel 2). Det er nævnt hvilke domæner, som studierne vurderes ud fra samt en overall score. Bedømmelserne kunne have være beskrevet mere eksplicit.

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review?

Nej.

Det er ikke beskrevet, om der er undersøgt for potentielle interessekonflikter, hvorfor potentielle interessenter kan have betydning for det endelige resultat.

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for statistical combination of results?

Ja.

Der er udført random effects models og outcome målt på SMD grundet heterogenitet mellem de inkluderede studier ift. hhv. PIC og outcome.

 

Der er foretaget sensitivitetsanalyser, hvor den overall heterogenitet blev undersøgt, men der er ikke blevet udført subgruppeanalyser eller metaregressioner.

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis?

Nej.

På trods af variation i RoB imellem de inkluderede studier, blev dette ikke undersøgt ved metaregressioner, sensitivitets- eller subgruppeanalyser.

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing the results of the review?

Nej.

Ved alle metaanalyser beskrives den gennemsnitlige PEDro-score, men der er ikke taget højde for RoB i fortolkningen eller diskussionen af resultaterne.

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any heterogeneity observed in the results of the review?

Nej.

Der er ingen beskrivelse eller diskussion af potentielle årsager til den identificerede heterogenitet i de forskellige studier på trods af at heterogeniteten ved nogle analyser kvantificeres med I-squared til 84% og 54% (s. 227-228).

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of the review?

Nej.

Der er umiddelbart ikke beskrevet eller anvendt nogle grafiske eller statistiske tests til undersøgelse af risikoen for publikationsbias.

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding they received for conducting the review?

Nej.

Projektet er støttet af Nil, som er en tobaksfabrikant. Hvorvidt dette kan have påvirket resultaterne, er uklart. Forfatterne beskriver ikke, hvordan de håndterede denne støtte eller eventuelle interessekonflikter.

Overall assessment

Low methodological quality