Sarcopeni og progressiv styrketræning

Titel

Progressiv styrketræning til svært overvægtige ældre med sarkopeni

Speciale

Rehabilitering
Sundhedsfremme og forebyggelse
Geronto-geriatri

Forfattere

Fussy Korsholm, fysioterapeut, Københavns Kommune
Sanni Topholm Janum, fysioterapeut, Gentofte Hospital
Signe Lund Hansen, ergoterapeut, Hvidovre Hospital

Tutorer

Camilla Kjær Cullum, MSc Sports Rehabilitation and Therapy, Bispebjerg Hospital
Maria Rothgart Petersen, fysioterapeut og cand.scient.san, Herlev Hospital

Publiceringsdato

1. juni 2019

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Med alderen mister man noget af muskelmassen og muskelstyrken (1). Da sammenhængen mellem muskelmasse og muskelfunktion ikke er lineær, har The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) udviklet en definition af sarkopeni, og denne ses i afsnittet definition.

Arv, kroniske sygdomme og livsstil har betydning for, hvordan man ældes (2), men hos alle (uanset aktivitetsniveau) reduceres den fysiske kapacitet. Det betyder, at almindelige daglige gøremål bliver relativt mere belastende, da det absolutte krav til fx iltoptagelse og muskelkraft ved daglige aktiviteter er det samme uanset alder (3).

Sundhed.dk beskriver, at der blandt ældre mellem 60-70 år er mellem 5% og 13%, der har sarkopeni i større eller mindre grad. Derudover er andelen blandt ældre over 80 år, med sarkopeni steget til mellem 11% og 50%(1).

Danmarks statistik forudsiger en befolkningstilvækst på 4,8% over de næste 10 år. Gruppen over 80 år forventes at stige med 58%, og gruppen af 65-79-årige forventes at stige med 7% (4). Samtidig er forekomsten af overvægtige i Danmark steget markant indenfor de seneste årtier (5).

Flere studier har belyst sammenhængen mellem træning, øget proteinindtag og øget muskelstyrke, men kun få studier har belyst effekten på livskvalitet. Baggrunden for denne CAT er derfor at belyse, hvilken effekt progressiv styrketræning har på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni.

Begrebet sarkopeni knytter sig til muskelstyrke, muskelmasse og fysisk præstationsevne. Sammenhængen mellem disse tre parametre og den selvopfattede livskvalitet er ikke belyst i den fundne litteratur. Vores hypotese er, at forbedring af muskelstyrke, muskelmasse og fysisk præstationsevne forbedre den selvopfattede livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni.

Det kliniske spørgsmål

Hvilken effekt har progressiv styrketræning på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni?

Definitioner:

Sarcopeni-progressiv-styrketraening_definitioner.png

Sarcopenic obesity (sarkopeni med svær overvægt): EWGSOP definerer sarcopenic obesity som en tilstand med reduceret muskelmasse samt svær overvægt. Overvægt forværrer sarkopenien, øger infiltration af fedt i muskelvævet, nedsætter den fysiske funktion og øger risikoen for dødeligheden (2).

Progressiv styrketræning: Kontinuerlig justering af belastning i forhold til en given RM (Repetition Maximum) (6).

Svær overvægt: BMI ≥ 30. For raske ældre (≥ 65 år) gælder de samme BMI-grænser som for andre voksne (sundhedsstyrelsen).

In- og eksklusionskriterier

Inklusion: Artiklerne skal være skrevet på engelsk og skal omhandle svær overvægt, sarkopeni og progressiv styrketræning i title/abstract. Det skal være RCT studier eller systematiske reviews og outcome skal være livskvalitet.

Eksklusion: Artiklerne skal ikke omhandle noget omkring kost, kosttilskud, cancer diagnoser eller andre sygdomme ud over sarkopeni beskrevet i title/abstract.

Søgestrategi

Vi har søgt i databaserne Medline, EMBASE, Cinahl, PEDro og Cochrane. Vi har lavet en PICO som søgematrix, der er anvendt i alle databaser, på nær PEDro hvor der blot blev søgt på “Sarcopenia” og “Training”.

Da der blot var tre resultater i søgningen på EMBASE, udvidede vi søgningen ved at fjerne synonym søgningen på Obesity (#2). Dette gav dog ikke de ønskede resultater og vi mistænker at der har været et problem med Mesh-ord på EMBASE. Mindst tre personer søgte, udvalgte og gennemlæste i ovenstående databaser.

For at undgå en begrænset søgning, valgte vi generelt ikke at søge på et outcome. Efter søgning i alle databaser blev der fundet 199 artikler. Disse blev screenet for dubletter og efterfølgende blev der fjernet 39 dubletter.

Vi screenede de resterende 160 artikler på titel og abstract og ekskuderede yderligere 151 artikler ud fra vores in- og eksklusionskriterier. Vi nåede ned på 9 artikler som alle var enten et randomized controlled trial (RCT) eller et systematisk review.

Efter gennemlæsning valgte vi de to RCT studier der målte på livskvalitet, som var et af vores inklusionskriterier, men ikke et søgeord i forbindelse med søgningen. Derudover lavede vi håndsøgning ud fra referencer for at finde yderligere artikler, men fandt ikke noget der kunne inkluderes.

Nedenfor ses den udarbejdet søgematrix og resultaterne fra de forskellige databaser. Søgningerne er foregået d. 20.03.19 og d. 27.03.19.

Søgematrix

sarcopeni-progressiv-styrketraening_-sogematrix.png


Prisma 2009 Flow Diagram

Sarcopeni-progressiv-styrketræning_prisma-flow-diagram.png

Kritisk bedømmelse - præsentation af de to inkluderede artikler

Nedenfor ses gennemgang af de to inkluderede artikler. Vi har valgt at opsætte gennemgange af artiklerne i skemaform, for bedre at kunne sammenligne dem.

Artikel 1(7): Effects of elastic band exercise on lean mass and physical capacity in older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial

Forfattere: C-D Liao, J-Y Tsauo, S-W Huang, J-W Ku, D-J Hsiao, T-H Liou

Formål: At undersøge effekten af et regime med progressiv styrketræning med elastikbånd på muskelmasse og fysisk funktion hos ældre, overvægtige kvinder med sarkopeni.

Design: RCT

Deltagere: Kvinder mellem 60 og 80 år der blev rekrutteret fra et ambulatorium i et rehabiliteringscenter. Deltagerne blev opdelt i en kontrolgruppe og en undersøgelsesgruppe ved et randomiseret computerprogram.

Inklusionskriterier: Alle patienter skulle være svært overvægtige eller have sarkopeni.

Eksklusionskriterier: Ukontrolleret hypertension, kontrakturer af led, metal implantater, kardiovaskulær- eller lungesygdomme og neurologiske udfordringer.

Intervention: I kontrolgruppen var der 23, hvoraf 18 var tilbage ved 9 måneders follow-up. I undersøgelsesgruppen var der 33 og 29 ved follow-up.

Deltagerne blev valgt ud fra en liste med tilfældige numre via et computerrandomiseringsprogram. Dette foregik fra april 2015 til april 2016.

Alle deltagere fik ved baseline målt deres muskelmasse ved “Hologic QDR-100/W whole body dual-energy X-ray absorptiometer”, muskelstyrke for overekstremiteterne blev målt på håndgrebsstyrke med en standard hydraulic hånd dynamometer, og muskelstyrke i underekstremiteterne blev målt på maximal isometrisk quadriceps styrke ved Buckinx’s metoden ved at brug et håndholdt dynamometer.

Derudover skulle deltagerne svare på SF-36. Dette blev gentaget igen ved 3 og 6 måneders follow-up. Kontrolgruppen skulle ikke modtage nogen træning eller ændre i deres levestandard.

Interventionsgruppen modtog træning 3 gange om ugen i 12 uger. Hver træning startede med 10 minutters opvarmning og efterfølgende 40 minutters progressiv styrketræning med Theraband elastikker og afslutningsvis 5 minutters cool-down. De 40 minutters træning startede med træning af overkroppen siddende (chest press, row, shoulder press) og derefter øvelser for “lower” body (knee extension, knee flexion, hip flexion og hip extension).

Hver øvelse blev lavet i 3 sæt med 10 gentagelser svarende til 13 på Borg skalaen. Først derefter øges til en stærkere elastik. Er det ikke muligt for deltageren at gennemføre 10 gentagelser, beholdes samme elastik.

Da de brugte intention-to-treat princippet overførte de resultaterne fra 3 måneders follow-up på 9 patienter, som ikke var med ved sidste follow-up.

Primær outcome: Primært mål er muskelmasse målt på absolut muskelmasse ved brug af TMS (total skeletal muscle mass) og ALM (appendicular lean mass) og relativ muskelmasse målt på AMI (appendicular muscle index), LMI (lean mass index) og SMI (skeletal muscle mass index). Alle mål kom efter en brug af en Hologic QDR-100/W whole body dual-energy X-ray absorptiometer.

Sekundært outcome: Helbredsrelateret livskvalitet målt ud fra den kinesiske udgave af SF-36.

Resultat: Studiet finder en signifikant forbedring i ALM, der måler skeletmuskel-massen hos undersøgelsesgruppen. Undersøgelsesgruppen havde også en signifikant højere score på livskvalitet i forhold til kontrolgruppen, målt på SF-36.

Konklusion: Studiet konkluderer, at der efter 12 ugers progressiv styrketræning med elastikbånd, er en positiv effekt på muskelmasse og fysisk funktion på ældre svært overvægtige kvinder med sarkopeni. Studiet mener, at der skal være mere fokus på brugen af progressiv styrketræning med elastikbånd til ældre kvinder og især dem med sarkopeni.

Vurdering af studiet: For at bedømme kvaliteten af studiet, har vi gennemgået Cochranes collaboration’s tool for assessing risk of bias. Denne gennemgang ses i skemaet nedenunder.

Sarcopeni-progressiv-styrketraening_domain1.jpg

Artikel 2: Effects of a progressive resistance exercise program with high-speed component on the physical function of older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial

Forfattere: KS Vasconcelos, JM Dias, MC Araujo, AC Pinheiro, BS Moreira, RC Dias

Udgivelse: Brazilian journal of physical therapy, 2016, 20(5), 432-440.

Formål: At evaluere effekten på den fysiske funktion hos ældre kvinder med svær overvægt og sarkopeni, ved et progressivt udholdenhedsprogram/træning med høj intensitet.

Design: RCT

Deltagere: Kvinder mellem 65 og 80 år. Tilfældigt fordelt i 2 grupper. Deltagerne var rekrutteret fra databaser fra tidligere undersøgelser med ikke indlagte ældre personer, udført af deres egen tidligere undersøgelsesgruppe. Deltagerne blev kontaktet via telefon. 395 personer blev screenet. 31 kvinder blev tilfældigt fordelt i to grupper. Ved slut var der 28 deltagere.

Inklusionskriterier: Sarkopeni og svær overvægt. BMI på ≥ 30 kg/m 2 samt håndgrebsstyrke på ≤ 21kg.

Eksklusionskriterier: Fysiske-, sensoriske- eller kognitive deficits, som kunne forhindre en vurdering eller deltagelse i træningsprogrammet. Kardiovaskulære sygdomme, ledsygdomme eller metaboliske sygdomme i akut eller ustabilt stadie. Igangværende fysioterapi for UE. Frakturer i UE eller operation i UE indenfor det seneste år, før studiets start.

Intervention: Træningen udført ved universitetet “Physical Therapy Department”. Den eksperimentelle gruppe: 10 ugers udholdenhedstræning ved et program designet til at øge styrken og udholdenheden i musklerne i UE. Udført med “open- and closed chain” træning. Træningen bestod af 1 times træning 2 gange om ugen. Efter 5 ugers træning blev der indført et high-speed element i træningen. Kontrolgruppen: Helbredsstatus monitoreret ved telefonopkald én gang ugentligt gennem de 10 uger. 

Primær outcome: Muskelfunktion i UE målt ved knæ-ekstensorstyrke, kraft (power) og træthed (fatigue) ved isokinetisk dynamometri og mobilitet målt ved “The Short Physical Performance Battery” (SPPB) og “Gait velocity” - 10-meter gangtest.

Sekundært outcome: “Health-related quality of life” ved SF-36 Questionnarie.

Resultat: Den gennemsnitlige grad af “adherence” var på 85%. Der var ingen signifikante forskelle grupperne imellem ved nogle af outcomes.

Konklusion: Et progressivt udholdenhedstræningsprogram med en højintensitets komponent var ikke effektivt til at forbedre den fysiske funktion hos ældre kvinder med svær overvægt og sarkopeni.

Vurdering af studiet: Studiet er vurderet ud fra Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias.Sarcopeni-progressiv-styrketraening_domain2.jpg

Samlet vurdering samt konklusion

For at lave et overblik over en samlet vurdering af de to inkluderet artikler, har vi valgt at opstille det i nedenstående skema, og derefter foretage en GRADE (9).

Sarcopeni-progressiv-styrketraening_ vurdering-og-konklusion.png

På baggrund af GRADE, og ud fra de to inkluderede studier, må vi konkludere at der er meget lav evidens for effekten af progressiv styrketræning til ældre med svær overvægt og sarkopeni målt på livskvalitet. Det, der trækker begge studier ned, er deres studie design og, at der er kalkuleret en baseline i Liao et al, som vi ikke kunne efterberegne.

Svar på det kliniske spørgsmål

Vores kliniske spørgsmål lød: Hvilken effekt har progressiv styrketræning på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni?

Ud fra de to artikler, er der meget lav evidens for effekt af progressiv styrketræning målt på livskvalitet. Vi kan derfor ikke lave en anbefaling af progressiv styrketræning til overvægtige ældre med sarkopeni til klinisk praksis.

Referencer

  1. Sundhed.dk, https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/aeldre/sygdomme/oevrige-sy gdomme/tab-af-muskelmasse-hos-aeldre-sarkopeni/ (Lokaliseret d. 27/3-19)
  2. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, Cooper C, Landi F, Rolland Y,Sayer AA,Schneider SM, Seiber CC, Topinkova E, Vandemoude M, Visser M, Zamboni M.: Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing 2019; 48: 16–31doi: 10.1093/ageing/afy169 Published electronically 24 September 2018
  3. Beyer N. Værktøjer til systematisk identifikation af nedsat fysisk funktionsniveau hos ældre borgere. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, februar 2013.
  4. Danmarks statistik, https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827 (Lokaliseret d. 27/3-19)
  5. Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakke-Overvaegt (Lokaliseret 27/3-19)
  6. Danmarks Idrætsforbund, https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/traening/styrketraening (Lokaliseret d. 15/5-19)
  7. C-D Liao, J-Y Tsauo, S-W Huang, J-W Ku, D-J Hsiao, T-H Liou: Effects of elastic band exercise on lean mass and physical capacity in older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial Scientific reports, 2018, 8(1), 2317 | added to CENTRAL: 31 January 2019 | 2019 Issue 1 PubMed Embase
  8. KS Vasconcelos, JM Dias, MC Araujo, AC Pinheiro, BS Moreira, RC Dias: Effects of a progressive resistance exercise program with high-speed component on the physical function of older women with sarcopenic obesity: a randomized controlled trial Brazilian journal of physical therapy, 2016, 20(5), 432-440 | added to CENTRAL: 30 April 2018 | 2018 Issue 4 PubMed Embase
  9. H. Lund, C. Juhl, J. Andreasen, A. Møller: Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning - Redskaber til evidensbaseret praksis Munksgaard, København 2014. 1. Udgave 1. oplag.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Undertegnede erklærer at have følgende interessekonflikter i forhold til ovenstående CAT:

Fagpolitiske: Nej
Økonomiske: Nej