Reliabiliteten af ”30 sek. rejse sætte sig”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi

Hvad er den absolutte og relative reliabilitet af ”30 sek. rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi?

 

Titel

Reliabiliteten af ”30 sek. rejse sætte sig”-test er ikke undersøgt til patienter med akut apopleksi.

Forfattere

Lotte Gregersen, Fysioterapeut, Herlev Hospital.
Katrine Lyders Johansen, Specialeansvarlig fysioterapeut, Stud can. scient fys, Herlev Hospital.
Anders Vinther, Forskningsfysioterapeut, MSc, Ph.d, Herlev Hospital

Publiceringsdato

26. marts 2013.

Baggrund for det kliniske spørgsmål

I klinisk praksis er dokumentation af den fysioterapeutiske behandling samt effekten af behandlingen en vigtig del af at kvalitetssikre patienternes behandlingsforløb. Patienter indlagt med akut apopleksi har oftest udsigt til et længerevarende rehabiliteringsforløb og under forløbet er det vigtigt, at kunne bevare og styrke patienternes motivation.

For i højere grad at kunne udtale os om fremgangen, er det vigtigt at være bekendt med måleredskabets måleusikkerhed både for gruppen af patienter og for den enkelte patient samtidig med, at det er vigtigt, at måleredskabet har en høj inter- og intratester reliabilitet, så måleredskabet kan anvendes under hele behandlingsforløbet med skiftende terapeuter.

At måle fremgangen i forløbet tager oftest udgangspunkt i ICF, som referenceramme og patienterne fokuserer i høj grad på, hvor tæt de er på at genvinde tidligere funktionsevne.

En vigtig forudsætning for at kunne udføre dagligdagsaktiviteter, som at kunne gå, kunne gå på trapper, rejse sig fra en stol eller sofa samt ift at kunne holde balancen er  at have en god styrke i underekstremiteterne (1). Det er derfor vigtigt, at vi som fysioterapeuter anvender et validt og reliabelt måleredskab til at vurdere styrken i underekstremiteten hos patienter med akut apopleksi.

I praksis måles styrken oftest ved ”30 sek. rejse sætte sig”-test, som er en del af Senior Fitness testen (SFT) (1).

Test-retest reliabiliteten af ”30 sek. rejse sætte sig”-test er undersøgt separat af udviklerne af SFT på 76 ældre (42 kvinder) med en gennemsnitalder på 70,5 år (SD=5,5), som alle var funktionelt uafhængige og havde gangfunktion (2). I studiet fandt de en høj korrelation (r=.89, 95%CI .79-.93) mellem gentagne tests samt en moderat høj korrelation mellem ”rejse-sætte-sig”-testen og styrken målt ved 1RM i en benpresmaskine (r= 0,78 for mænd og r=0,71 for kvinder).

Det er uvist, hvor reliabel ”30 sek. rejse sætte sig”-test er til patienter med akut apopleksi.

Det kliniske spørgsmål

Hvad er den absolutte og relative reliabilitet af ”30 sek. rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi?

Inklusionskriterier

Patientgruppe: Voksne ≥ 18år, som er diagnosticeret med en akut (≤3 måneder) apopleksi.

Relativ reliabilitet: Intraclass Correlation Coefficient (ICC), korrelation (r)

Absolut reliabilitet: Standard error of measurement (SEM), Typical Error, Minimal Detectable Change (MDC), Smallest Real Difference (SRD), 95% Limits of Agreement (LOA). 

Søgestrategi

Der søges i følgende databaser: Medline (1966-), EMBASE (1986-) og
CINAHL (1996-).

Søgedato: 3. december 2012.

Kun artikler på skandinavisk, tysk og engelsk blev inkluderet. Der var ingen begrænsninger i publikationstidspunkt.

Søgematrix:

Patient Måleredskab Studietype
-Stroke
-Stroke [MeSH]
-Apoplexy
-Hemipleg*
-Hemiparesis
-Cerebrovascular  accident
-Haemorrhage
- Brain Haemorrhage [Thesaurus]

- “chair-stand”
- “chair stand”
- “chair to stand”
- “sit to stand”
  
  

  - Reliab*
-Valid*
- Reproducibility of results
[MeSH]
  
    

Søgeresultat:
Der findes i alt 2 artikler i Medline, 2 i Embase og 1 i Cinahl svarende til 2 artikler i alt (3, 4). Tre reviewere (LG, KL, AV) foretog gennemlæsning af titel og abstrakt uafhængigt af hinanden. På baggrund af gennemlæsningen blev begge artikler ekskluderet, da artiklen af Mong et al. (3) omhandler reliabilitet af ”5-repetition sit-to-stand”-test til patienter med kronisk apopleksi og artiklen af Butler et al. (4) ligeledes omhandler ”5-repetition sit-to-stand”-test til flere aldersgrupper uden specifik diagnose.

Kritisk bedømmelse

Ikke muligt, da ingen artikler er inkluderet.

Samlet vurdering samt konklusion

Der forefindes ingen studier omhandlende den relative og absolutte reliabilitet af ”30 sek. rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi.

Reliabilitet af testen er bedst undersøgt hos patienter med osteoartrose (OA), hvor der er fundet høje ICC-værdier jf Landis & Koch for ”30 sek. rejse sætte sig”-test.

I et studie af Wright et al. (5) fandt de en ICC(2,1)= 0.81 (n=29) til patienter med hofte OA, hvor måleredskabets måleusikkerhed for gruppen af patienter er SEM=1,27. 

I et studie af Gill & McBurney (6) blev ICC(1,1) undersøgt hos patienter med OA i hofte og knæ, som deltog i et 6 ugers træningsforløb, mens de afventede operation. I studiet fandt de en intrarater reliabilitet på 0.97 ved baseline (n= 40), 0.97  efter 7 uger (n= 47) og 0.98 efter 15 uger (n= 37 ) samt en interrater reliabilitet på 0.93 ved baseline (n= 42), 0.98 efter 7 uger (n= 28) og 0.98 (n= 29) efter 15 uger. Ved baselinescoren var måleredskabets måleusikkerhed for gruppen af patienter SEM=0.7 og for den enkelte patient MDC (90%CI) =1.64.

Der er behov for at få undersøgt den relative og absolutte reliabilitet af ”30 sek. rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Ingen fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter.

Referencer

1. Rikli RE, Jones J. Senior Fitness Test - fysisk formåen hos ældre - manual og referenceværdier.

2. Jones C, Rikli R, Beam W. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. Res Q Exerc Sport. 1999;70:113-9.

3. Mong Y, Teo TW, Ng SS. 5-Repetition Sit-to-Stand Test in Subjects With Chronic Stroke: Reliability and Validity. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:407-13.

4. Butler AA, Menant JC, Tiedemann AC, Lord SR. Age and gender differences in seven tests of functional mobility. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2009;6(31):1-9. Epub 30 July 2009.

5. Wright AA, Cook CE, Baxter DG, Dockerty JD, Haxby Abbott J. A Comparison of 3 Methodological Approaches to Defining Major Clinically Important Improvement of 4 Performance Measures in Patients With Hip Osteoarthritis. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2011;41(5):319-27.

6. Gill S, McBurney H. Reliability of performance-based measures in people awaiting joint replacement surgery of the hip or knee. Physiother Res Int 2008;13(3):141-52 Epub 12 August 2008.