Effekt af hofteantiluksationsbandage efter luksation af total hoftealloplastik

Hvad er effekten af behandlingen med antiluksationsbandage efter luksation af THA målt i forhold til reluksationstendens?

Speciale

Muskuloskeletale lidelser

Forfattere

Fysioterapeuter Amanda Sjunnesson Dybro og Heidi Bisgaard Marple
Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, Fysio-og ergoterapiafdeling, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Publikationsdato

31.08.2017

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Ifølge Dansk Hoftealloplastik Registers nyeste årsrapport blev der i 2015 udført 9674 primære total hoftealloplastik (THA) operationer i Danmark, hvoraf hovedparten (7841) var på baggrund af primært artrose [1]. Luksation er en af de hyppigste komplikationer efter THA [2]. Frekvensen beskrives i litteraturen som 2-4% for primære THA [2]. Ved hofteluksation efter THA foretages der typisk en lukket reposition som en akut procedure, men hvis det ikke er muligt må der foretages et operativt indgreb eventuelt med revision af en eller flere protesekomponenter.

I vores daglige arbejde på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital, ser vi ofte patienter med såvel førstegangslukserede og relukserede THA. Efterfølgende bliver patienten nogle gange udstyret med hofteantiluksationsbandage, som skal bruges hele døgnet over 12 uger. Fleksion af hoften over 90° kombineret med indadrotation over 0° og adduktion over 0° øger teoretisk risikoen for luksation. Formålet med bandagen er derfor at begrænse hoftefleksion og -adduktion ved at give taktilt stimuli, der skal minde patienten om at overholde de bevægerestriktioner, operatøren anbefaler. I henhold til et Cochrane review fra 2006 er der ingen studier tilgængelige til at guide non-operativ behandling og rehabilitering efter hofteluksation af THA [2]. Der findes heller ingen tydelig konsensus om efterbehandling med antiluksationsbandage, og det umiddelbare indtryk synes at være, at det kommer an på den behandlende kirurgs præference. Dette leder os frem til følgende kliniske spørgsmål:

Det kliniske spørgsmål

Hvad er effekten af behandlingen med antiluksationsbandage efter luksation af THA målt i forhold til reluksationstendens?

Definition af nøgleord

Hofteantiluksationsbandage:
Bandage som begrænser fleksion og adduktion i hofteleddet. I engelsk litteratur kaldt: “abduction brace”.

Hofteluksation:
Indebærer fuldstændig tab af ledkontakt mellem femurhovedet og acetabulum.

THA:
Total hoftealloplastik.

Inklusionskriterier

Artikler blev inkluderet, hvis de omhandlede behandling med hofteantiluksationsbandage efter lukket reponering af luksation af primær THA. Vi inkluderede artikler som omhandlede førstegangsluksation og/eller reluksationer. Alle evidensniveauer udover caserapporter blev inddraget.

Eksklusionskriterier

 • Caserapport
 • Artikler som handler om postoperativ behandling med hofteantiluksationsbandage uden foregående luksation (primær forebyggelse)
 • Andet sprog end Engelsk
 • Publiceret før år 2000 (Der kan være tale om retrospektive studier med brug af data fra ældre opgørelser og operationsteknikker samt protesemateriale/komponenter kan have ændret sig væsentligt siden)

Søgestrategi

Der er søgt i PubMed, Cinahl og Embase 29. marts 2017

Søgematrix

Patient Intervention
Hip dislocation [MESH] Arthroplastisty replacement, hip [MESH] Braces [MESH]
Hip dislocation Hip replacement* Orthotic devices [MESH]
  Hip arthroplast* Splints [MESH]
    Brace*
    Orthose*
    Splint*

Søgeordene er parret med “OR” lodret og med “AND” vandret. Der er søgt med MESH-termer og fritekst.

Der fremkom 101 artikler (PubMed:36, Cinahl: 2, Embase: 63) ved ovenstående søgning. Efter fjernelse af dubletter, var der 89 artikler tilbage. Gennemlæsning af title og abtract førte til eksklusion af 82 artikler og efter gennemlæsning af de sidste 7 artikler ekskluderede vi yderligere 5 iht in- og eksklusionskriterierne, hvilket efterlod os med to artikler:

 1. Dewal H, Maurer SL, Tsai P, Su E, Hiebert R, Di Cesare PE. Efficacy of abduction
  bracing in the management of total hip arthroplasty dislocation. J Arthroplasty. 2004
  Sep;19(6):733-8 [3]

 2. Brennan SA, Khan F, Kiernan C, Queally JM, McQuillan J, Gormley IC, O'Byrne JM.
  Dislocation of primary total hip arthroplasty and the risk of redislocation. Hip Int. 2012
  Sep-Oct;22(5):500-4 [4]

Præsentation af artikler

1) DeWal et. al.
Design Retrospektivt studie
Formål At undersøge og afgøre effekten af antiluksationsbandage efter lukket reponering efter en THA luksation.
Patienter Der inkluderes 149 patienter (1993-2000) som havde haft en luksation efter primær THA eller revisions THA. Patienterne blev opdelt i to grupper: Gruppe 1 er førstegangsluksationer (n=91) og gruppe 2 er patienter med gentagne luksationer (n=58).
Outcome Reluksation som blev betragtet som mangelfuld effekt af behandling. Reluksation blev bestemt ved både gennemgang af journal og telefoninterview.
Intervation Brug af hofte antiluksationsbandage. Beslutningen om anvendelse af bandagen var baseret på den behandlende kirurgs sædvanlige praksis (nogle kirurger brugte bandagen rutinemæssigt, andre gjorde ikke). Af de førstegangslukserede modtager 46 patienter (51%) antiluksationsbandage, i gruppen med gentagne luksationer modtager 42 (72%) antiluksationsbandage.
Resultater I gruppe 1 relukserer 61% af patienterne med antiluksationsbandage, og 64% af patienter uden bandage. I gruppe 2 relukserer 55% af patienterne med antiluksationsbandage og 56% af patienter uden bandage. Chi-square analysen viste, at den observerede forskel på grupperne ikke var signifikant. Forfatterne konkluderede at brug af antiluksationsbandage efter lukket reposition af lukseret THA var ineffektiv til forebyggelse af reluksationer.

 

1) Brennan et. al.
Design Retrospektivt studie, data fundet vha. databasearbejde.
Formål Risikofaktorer for hoftluksation blev analyseret for at afgøre, hvilke af de kendte risikofaktorer som kan forudsige reluksation. Udover dette, blev effekten af antiluksationsbandage til forebyggelse af tilbagevendende hofteluksation også undersøgt.
Patienter Gennemgang af data på 6554 primære THA (1999-2007) fra hofteregister. Kun førstegangsluksationer, som kunne reponeres lukket, blev inkluderet, mens patienter som havde en luksation efter revision af THA, dem med tidligere hoftekirurgi og dem som fik en kirurgisk revision med det samme blev ekskluderet. 
Outcome Reluksationsraten.
Intervation Brug af hofteantiluksationsbandage med hofteflektion til maksimalt 80° og adduktion til maksimalt 10° 23 timer i døgnet i 12 uger. Tildeling af antiluksationsbandage som behandlingstilbud sker på baggrund af den behandlede kirurgs præference.
Resultater Der blev identificeret 67 patienter med luksation. Reluksationsraten var 68,5% (37 ud af 54 patienter) for patienter udstyret med bandage og 69,2% (9 ud af 13 patienter) for dem uden bandage. Regressionsanalyse viste at der ikke var signifikant forskel (p=0.96) på reluksationsraten om patienterne var udstyret med antiluksationsbandage eller ikke. Forfatterne konkluderede at brug af antiluksationsbandage ikke var nyttigt til at forebygge yderligere luksationer.

Kritisk bedømmelse

Begge studier er retrospektive undersøgelser, som generelt anses for svage undersøgelsesdesign til at undersøge effekten af en behandling (hofteantiluksationsbandage) blandt andet fordi der ikke er foregået en randomisering. I begge studier var tildelingen af hofteantiluksationsbandage baseret på kirurgens præference, hvilket giver risiko for bias Risikoen for bias og confounding (forveksling, sammenblanding) er stor ved retrospektive studier, hvorfor evidensgraden er lav.

Fordi begge studier sammenligner en gruppe, der har været udsat for en eksponering (hofteantiluksationsbandage) med en gruppe som ikke er blevet eksponeret har vi valgt at bruge “Critical Appraisal Skills Programme” (CASP) [5] Cohort study checklist som redskab til vurdering og bedømmelse af de inkluderede studier, selvom det er retrospektive studier.

Artikel 1, DeWal et. al.:
I henhold til CASP-checklisten scorer artiklen meget lavt, da det ikke er beskrevet, hvordan patienterne er rekrutteret/fundet. Det er derfor usikkert, om de udvalgte patienter er repræsentative for populationen af patienter med en luksation efter THA. Endvidere er interventionen meget sparsomt beskrevet - der er ikke beskrevet fx hvor meget bevægelighed bandagen tillader og hvor lang tid den skal bæres. Endelig blev der benyttet telefoninterview til bestemmelse af reluksation, hvilket kan medføre recall-bias, og komplethedsgrad af opfølgning er ikke beskrevet.

Artikel 2, Brennan et. al.:
I henhold til CASP-checklisten scorer artiklen lavt, da det er usikkert, om de udvalgte patienter er repræsentative for populationen af patienter med en luksation efter THA. In og eksklusionskriterier er beskrevet, men indberetningskvalitet/komplethedsgrad af hofteregistret er ikke oplyst. Interventionen er beskrevet, men der er ikke information om compliance i forhold til brug af bandagen.

Samlet vurdering samt konklusion

I vores litteratursøgning fandt vi ikke nogle randomiserede studier, eller prospektive observationelle studier, som har undersøgt effekten af behandling med antiluksationsbandage efter luksation af primær THA. De inkluderede studier viste, at behandling med antiluksationsbandage efter luksation af THA, ikke var effektivt til at forebygge reluksationer. Reluksationstendensen var den samme uanset om der blev brugt antiluksationsbandage eller ikke. Disse resultater er dog fremkommet på baggrund af to retrospektive studier, hvorfor evidensgraden er meget lav. En hofteantiluksationsbandage koster ca. 4000 kr., og udover det økonomiske aspekt, er bandagen ukomfortabel for patienten at have på og den kan give skader på huden [6].

Erklæring om forfatternes uafhængighed

Undertegnede erklærer hermed ikke at have følgende hverken fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter i forhold til ovenstående CAT.