Gangtræning til forbedring af ganghastigheden hos benamputerede patienter

I hvilken grad er det muligt ved hjælp af gangtræning at forbedre ganghastigheden hos benamputerede patienter?

Forfatter

Kamilla Stenberg Kastfelt

Publiceringsdato

3/10-2016

Baggrund

I Danmark blev der i 2014 udført 1.729 benamputationer på trans-tibial eller trans-femoral niveau (1). I den vestlige verden skyldes 90-95 % af amputationerne iskæmi grundet arteriosklerose eller diabetes (2). De resterende amputationer foretages ofte på grund af traumer eller cancer, og denne patientgruppe er ofte noget yngre (3).
Der er stærk evidens for, at der ses nedsat muskelstyrke og balance hos de benamputerede, mest udtalt hos de vaskulære, sammenlignet med raske (4). Op mod 20 % af de benammputerede falder, og 18 % af disse pådrager sig én eller flere skader, når de falder. Det er muligt ved hjælp af genoptræning at forbedre patienternes balance og forebygge fald (5).
Der er ligeledes korrelation mellem ganghastighed og risikoen for fald. Der er blandt transtibiale protesebrugere fundet en prædiktiv negativ værdi på 91 % i forhold til fald ved Timed Up and Go (TUG) under 19 sek. (6).
I praksis er gangtræning og gangkorrektion en stor del af den fysioterapeutiske træning i forbindelse med genoptræning efter en amputation. Der ønskes derfor at undersøge, om det er muligt ved hjælp af genoptræning at øge ganghastigheden hos de benamupterede og derved forebygge fald.

Kliniske spørgsmål

I hvilken grad er det muligt ved hjælp af gangtræning at forbedre ganghastigheden hos benamputerede patienter?

Inklusionskriterier

Studiedesign: Systematiske oversigtsartikler og kliniske retningslinjer. Hvis ingen af disse svarer på spørgsmålet inkluderes randomiserede kontrollerede studier (RCT). Målgruppe: Benamputerede over 18 år, både med traumatisk, patologisk eller iskæmisk baggrund.
Intervention: Alle former for gangtræning. Outcome: Ganghastighed. Sprog: Søges på alle sprog, men kun artikler på engelsk eller de skandinaviske sprog inkluderes.

Søgestrategi

Der er søgt i følgende databaser: Cochrane, PubMed Medline og Embase. Søgningen var begrænset til “Systematic Reviews” og “Randomized Controlled Trials”. Der er søgt i “title/abstract” og “MeSH terms”. Søgningen er foretaget d. 08.03.16 kl. 10.15. Endvidere er der søgt efter en national klinisk retningslinje uden succes.

Søgematrix

Patient

Intervention

Study type

amput* [tiab]

”artifical limb” [tiab]

“prosthesis” [tiab]

“prosthesis” [tiab]

Amputation [MeSH]

Amputation Stumps [MeSH]

“lower limb amput*” [tiab]

“walking” [tiab]

“walking exercise” [tiab]

“exercise therapy” [tiab]

“gait” [tiab]

“leg” [tiab]

Gait [MeSH]

Walking [MeSH]

“Exercise Therapy”

[MeSH]

Ambula* [tiab]

Systematiske review

Meta analyser

(RCT)

Søgningen i de tre databaser gav et samlet antal hits på 160 hits, heraf var der 5 relevante systematiske reviews efter gennemlæsning af titel/abstrakt. I Cochrane gav søgningen 23 systematiske review, hvoraf 4 systematiske reviews var relevante. Ét af disse review var en Cochrane review. Der var i Embase ét relevant systematisk review ud af i alt 20 hits. I medline var der 117 hits og 23 relevante artikler, men ingen da disse var systematiske review eller metanalyser.

Ud af de 5 relevante systematiske reviews var der en dublet og efter gennemlæsning af full text, var der ét relevant systematisk review tilbage. Dette var: “Exercise programs to improve gait performance in people with lower limb amputation: A systematic review” fra 2014 (7). Der blev under søgningen ikke fundet relevante RCT studier publiceret efter 2013.

Kritisk bedømmelse

Formålet med det systematiske review er at sammenfatte og vurdere effekten af træning til forbedring af gangfunktionen hos benamputerede patienter.
Studiet inkluderer eksperimentelle og quasi eksperimentelle studier, som f.eks. RCT studier, cohorte studier og case kontrol studier.
Der er inkluderet 8 studier i dette systematiske review med i alt 199 deltagere. Der er inkluderet amputerede over ankelhøjde og både bi- og unilaterale amputerede. Det primære outcome er ganghastighed. Der er mellem 4 og 48 deltager i de inkluderede studier, og der er stor deltagervariation hvad angår amputationsniveau, ætiologi, alder og køn, samt hvor længe siden amputationen er foretaget. I nogle tilfælde forekommer denne variation også indenfor de enkelte studier.


Tabel 1: Vurdering af det systematiske review udfra AMSTAR tjeklisten.

Samlet vurdering og konklusion

Det vurderes, at det samlede evidens niveau er lavt, hvilket skyldes kvaliteten af de inkluderede studier. Der er få RCT studier, og der er stor risiko for bias blandt andet grundet heterogensitet -studierne imellem.
Alle inkluderede interventioner opnår høj effekt i forhold til ganghastigheden. Der er lav evidens i forhold til hvilken intervention, der er mest profitabel i forhold til at øge ganghastigheden. Det kan derfor ikke anbefales at erstatte gangtræning eller superviseret gangtræning med anden fysisk træning for at øge ganghastigheden hos benamputerede.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere hvilken intervention, der er at foretrække, for at forbedre ganghastigheden hos denne patientgruppe. Der er det nødvendigt med flere studier af høj kvalitet, for at kunne drage en endelig konklusion på dette.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Undertegnede erklærer hermed ikke at have nogen fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter i forhold til ovenstående CAT.

Referencer

  1. http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/LPR/Sider/LPR03_Tabel.aspx d. 09.03.16 kl. 10.45 Antal amputerede.
  2. Kristensen M T, Holm G, Kirketerp-Moller K, Krasheninnikoff M, Gebuhr P. ” Very low survival rates after non-traumatic limb amputation in a consecutive series: What to do? Interact Cardiovasc Torac Surg; 14(5): 543-547.
  3. Eneroth M.”Amputation for vascular disease. Prognistic factores for healing, long-term outcome and costs”. 1997 Lund University, Department of orthopedics, Lund University Hospital, Sweden.
  4. van Velzen J M, van Bennekom C A, Polomski W, Slootman J R, van der Woude L H, Houdijk H. Physical capacity and walking ability after lower limb amputation: a systematic review. Clin Rehabil 2006; 20(11): 999-1016.
  5. Matjacic Z, Burger H. Dynamic balance training during standing in people with trans-tibial amputation: a pilot study. Prosthet Orthot Int 2003; 27(3): 214-220
  6. Dite W, Connor H J, Curtis H C. Clinical indentification of multiple fall risk early after unilateral transtibial amputation. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88(1): 109-114.
  7. Wong C K, Ehrlich J E, Ersing J C, Maroldi N J, Stevenson E C, Varca M J. Exercise programs to improve gait performance in people with lower limb amputation: A systematic review. Prosthetics and Orthotics International 2016, Vol. 40(1) 8 –17.
  8. http://amstar.ca/Amstar_Checklist.php d. 04.04.16 kl. 12.00