Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL?

Er gangtræning op ad bakke mere effektiv på smerter i benene end gangtræning på en flad strækning hos patienter med svær KOL?

Titel

Gangtræning op ad bakke til patienter med svær KOL?

Forfattere

Karin Skalkam fysioterapeut, Christina Weirum Andersen, Specialeansvarlig fysioterapeut M.Sc. Nordsjællands Hospital. Neurologisk afdeling.

Publiceringsdato

14. marts 2014.

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Patienter, der visiteres til rehabilitering på Frederikssund Hospital for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har svær KOL med en FEV1 på < en 50% og en MRC grad på minimum 3. Patientgruppen angiver ofte bensmerter som en svær begrænsning i daglig livsførelse. Som en del af rehabiliteringsforløbet opfordres KOL patienten til - foruden konditions- og styrketræning to gange om ugen på hospitalet - dagligt at gangtræne, så længe som muligt, med en oplevelse af stærk dyspnø (udfra ”Borg CR10”).

Vedholdende gangtræning ser ud til, i klinikken, at have en positiv effekt på bensmerterne målt på udholdenhed med Shuttle Walk Test. I ét tilfælde måltes en usædvanligt stor forbedring af udholdenheden. Patienten fortalte, at han på sin daglige motionstur gik på en lang og stejl bakke.

Dette afstedkom en klinisk undren, om gangtræning op ad bakke er mere effektiv mod bensmerter end gangtræning på en flad strækning hos patienter med svær KOL, hvorfor følgende spørgsmål kan stilles.

Det kliniske spørgsmål

Er gangtræning op ad bakke mere effektiv på smerter i benene end gangtræning på en flad strækning hos patienter med svær KOL?

Orddefinitioner:

Gangtræning: Ligeud gang evt. med gangredskab

Opad bakke: En strækning hvor der er en given stigning.

Smerter i benene: Iskæmiske smerter i læggene, lårene og baller

Flad strækning: En strækning uden hverken hældning eller stigning

Svær KOL: FEV1 på < en 50% og en MRC grad på minimum 3

Inklusionskriterier

Tabel 1 – inklusionskriterier

   Inklusionskriterier  Eksklusionskriterier
 Diagnose  

Svær Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) med en FEV1  <  50%

 

Patienter med en FEV1 
 > 50%

 

 Alder  Over 18 år  Under 18 år
 Intervention

Al gangtræning med en stigning, udendørs og indendørs, inklusiv gangbånd

 
 Samenlignende intervention  Al gangtræning uden en stigning/hældning, udendørs og indendørs, inklusiv gangbånd  
 Effektmål Iskæmiske smerter i lægge, lår og baller Neuralgene smerter i UE samt smerter i øvrige dele af kroppen fraset lægge, lår og baller
 Studietype  Ingen begrænsninger  
 Sprog  Dansk, engelsk, svensk, norsk  Andre sprog

Søgestrategi

Der er foretaget litteratursøgning i følgende databaser:
Cochrane Library, PEDro, Medline.
Søgningen er foretaget d. 7. og 8. januar 2014.

Tabel 2 - søgematrix

Patient Intervention Sammenlignende intervention Resultatmål
”chronic obstructive pulmonary disease”
”chronic obstructive lung disease”
COPD
”hill walking”
”incline walking”
”walking on incline”
”treadmill incline”
”slope walking”
slopea
incline
walking pain

Søgningerne blev i Medline og Cochrane Library foretaget på Title/Abstract og på MeSH, hvor det var muligt.

I PEDro i ”Advanced search” uden begrænsninger, hvor der blev søgt på alle ordene beskrevet under ”intervention”. (tabel 2).

Tabel 3 - Resultat af søgningerne

  Hits Udvalgt ud fra titel/abstrakt Ekskluderet efter læsning af abstrakt Artikler læst Inkluderede studier
Cochrane Library 12 2 0 0 0
PEDro ”Incline” 16
”Slope” 97
”Incline” 0
”Slope” 3

0

0

0 0
Medline (4 kolonner) 0 0 0 0 0


Ved at kombinere alle 4 kolonner i både Medline og Cochrane Library fremkom henholdsvis 0 hits og 12 hits, hvoraf ingen var relevante.

Der blev derudover søgt på kolonnerne “patient” og “intervention” for at afdække, om der overhovedet var udført studier på patientgruppen (KOL) og “gangtræning på  underlag med en stigning” (uden at tage hensyn til “sammenlignende intervention” og “resultatmål”).

I Cochrane Library fremkom 79 hits, der ikke var relevante.

I Medline fremkom 308 hits. Disse blev skimmet igennem titel og abstrakt.
aOrdet ”slope” synes ikke anvendeligt for en bakkestigning, idet det angav stigning på biokemiske markører. Ved at tage ” slope” ud af søgningen fremkom 5 hits, hvoraf ingen var relevante.

Kritisk bedømmelse

Idet ingen artikler findes relevante, foreligger der ingen kritisk bedømmelse.

Samlet vurdering samt konklusion

Det har ikke været muligt at finde artikler, der omhandler det stillede spørgsmål:

Er gangtræning opad bakke mere effektiv på smerter i benene end gangtræning på en flad strækning hos patienter med svær KOL?

Supplerende kommentarer

Ved en skimning/læsning af abstrakt på de hits der fremkom under ”patient” og intervention” blev det tydeligt, at der ligger en del studier der beskriver de biomekaniske forhold, der gør sig gældende ved gang op ad bakke.
Det kunne være interessant at undersøge det ”stillede spørgsmål” i klinikken, og studierne der fremkom under søgning ”intervention og patient” kunne med fordel bruges i et baggrundsafsnit.

Erklæring om forfatterens uafhængighed

Ingen fagpolitiske eller økonomiske interessekonflikter.

Referencer

Bilag (søgehistorie og tjekliste ift. intern og ekstern validitet) kan rekvireres på mail fra karin.skalkam@regionh.dk.